۱۸۱۱ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – منطقه برق بهمن

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه‌های توزیع نیروی برق در محدوده عملياتي منطقه برق بهمن خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید شرح مختصري از کار: نام منطقه بهمن شماره مناقصه ۹۴۱۷۱۰۶۰۹ ۹۴۱۷۱۰۶۰۸ موضوع مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه‌های […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه‌های توزیع نیروی برق در محدوده عملياتي منطقه برق بهمن

خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

شرح مختصري از کار:

نام منطقه

بهمن

شماره مناقصه

۹۴۱۷۱۰۶۰۹

۹۴۱۷۱۰۶۰۸

موضوع مناقصه

انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه‌های توزیع نیروی برق

از طریق کابل خودنگهدار

انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه‌های توزیع نیروی برق

از طریق کابل خودنگهدار

مبلغ برآوردي انجام پروژه  ( ريال )

۵٫۰۲۴٫۳۰۴٫۳۴۵

۴٫۵۹۶٫۸۰۳٫۰۵۷

مبلغ ضمانتنامه ( ريال )

۲۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مهلت فروش اسناد

۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲ لغایت۱۳۹۴٫۱۲٫۰۶

۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲ لغایت۱۳۹۴٫۱۲٫۰۶

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گزار

تا ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه

تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸

تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه

تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۷

تاريخ بازگشائي

ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه

 تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸

ساعت ۱۴ روز دوشنبه

 تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۷

محل تحويل و بازگشايي اسناد

نشانی: تهران –میدان بهمن –ابتدای خیابان دارابی  –منطقه برق بهمن شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  – اداره دبيرخانه محل بازگشايي سالن جلسات

نوع سپرده شركت در مناقصه: بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي يا واريز وجه بحساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بنام شرکت
 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا و يا مطالبات تاييد شده نزد امور مالي شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ فروش اسناد:جهت شركت در هر مناقصه ، مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني 

http://moamelat.tbtb.co.ir– بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ‌مشروط، ‌مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه:

– داشتن گواهینامه صلاحیت پيمانكاري  در رشته نيرو از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) الزامی می‌باشد.

– هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه ایران بعهده برنده یا برندگان مناقصه می‌باشد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني‌هاي كسب اطلاعات بيشتر:

سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir   

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ(سهامی خاص)