۱۸۱۱ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – نصب سیستم کنترل

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل و حفاظت‌های الکتریکی توربین گازی تیپ میتسوبیشی را با شرایط  زیر از طریق مناقصه به پیمانکار داخلی واجد شرایط واگذار نماید، موضوع مناقصه:‌ طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل و حفاظت‌های الکتریکی توربین […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل و حفاظت‌های الکتریکی توربین گازی تیپ میتسوبیشی را با شرایط 

زیر از طریق مناقصه به پیمانکار داخلی واجد شرایط واگذار نماید،

موضوع مناقصه:‌

طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل و حفاظت‌های الکتریکی توربین گازی تیپ میتسوبیشی مشخصات عمومی توربین:

۱-قدرت                                         MWH85

۲-مدل توربین                              Mitsubishi

۳- نوع سوخت مصرفی            گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از کلیه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی می‌باشند دعوت بعمل می‌آید به مدت هفت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی (۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲) جهت 

دریافت اسناد مناقصه به پایگاه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www.Tavanir.org.ir  مراجعه و یا با  ارائه معرفی‌نامه کتبی و خرید اسناد به اداره 

تدارکات و قراردادهای این شرکت به نشانی : تهران- جاده قدیم قم، باقرشهر،‌انتهای بلوار فلسطین، شرکت مدیریت تولید برق ری 

(تلفن و دورنگار ۵- ۵۵۲۲۱۴۶۱ داخلی ۷۵۷۷) مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری