۱۸۱۱ مزایده – بانک سپه – فروش خودرو

             آگهی مزایدهعمومی شماره ۹۴/۱۳ (نوبت دوم) نام مزایده‌گزار: بانک سپه موضوع مزایده: فروش ۱۱ دستگاه خودرو مستعمل زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: علاقمندان به شرکت در مزایده می‌توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری طلایی به شماره ۱۲۶۱۸۰۰۰۹۸۶۰۵ به نام اداره کل […]

             آگهی مزایدهعمومی شماره ۹۴/۱۳

(نوبت دوم)

نام مزایده‌گزار: بانک سپه

موضوع مزایده: فروش ۱۱ دستگاه خودرو مستعمل

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:

علاقمندان به شرکت در مزایده می‌توانند جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری طلایی

به شماره ۱۲۶۱۸۰۰۰۹۸۶۰۵ به نام اداره کل حسابداری و بودجه (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه) به دایره مناقصه و مزایده این بانک واقع در 

تهران- میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه)، طبقه سوم، اداره کل پشتیبانی و 

خدمات مراجعه نمایند.

الف: مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۱ تا آخر وقت اداری (ساعت ۱۵) روز چهارشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۵

ب: محل و مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۵ به نشانی فوق

ج: زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ در ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه به نشانی فوق.

 

                بانک سپه –اداره کل پشتیبانی و خدمات