۱۸۱۱ مناقصه – شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان – کالا و خدمات

آگهی مناقصه عمومی داخلی شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: کالا و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات شرکت،  از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید. ردیف موضوع مناقصه شماره مناقصه تاریخ توزیع دفترچه مهلت تهیه دفترچه […]

آگهی مناقصه عمومی داخلی

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: کالا و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات شرکت، 

از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاریخ توزیع دفترچه

مهلت تهیه دفترچه

تاریخ برگزاری مناقصه

ساعت برگزاری

مبلغ ضمانت‌نامه

شرکت در مناقصه

۱

خرید انواع لامپ بخار سدیم و بخار جیوه

۹۴۱۱۰۱۷

۹۴٫۱۲٫۰۲

۹۴٫۱۲٫۱۵

۹۴٫۱۲٫۱۶

۱۰ صبح

۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال


پیشنهاددهندگان می‌توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق مراجعه حضوری به واحد مناقصات این شرکت یا از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان 

وقت اداری مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۵ به آدرس: اصفهان- چهار باغ عباسی- خیابان عباس آباد، ساختمان شماره ۳ توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه 

تحویل یا ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۲۱۶۱۰۲-۰۳۱ واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.

۱-سايت اينترنتي معاملات توانير به آدرس        http://tender.tavanir.org.ir

۲-سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس       http://iets.mporg.ir

۳-سايت اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس http://eepdc.ir

جهت خرید اسناد مناقصه: مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به ۰۱۰۳۸۵۱۱۷۸۰۰۲ بانک صادرات شعبه میدان آزادی به نام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فیش 

مربوطه داخل پاکت قرار داده شود.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معاملات باز و قرائت خواهد شد.

حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مناقصه آزاد می‌باشد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین

اصلاحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیراینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می‌باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان