۱۸۱۱مناقصه – شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران – اجرای طرح های توسعه

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله‌ای نوبت دوم شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارد اجرای طرح‌های توسعه و احداث شهری و روستایی شرح ذیل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران  واجد شرايط واگذار نمايد. ردیف شرح مناقصه شماره مناقصه مبلغ پایه میزان سپرده به ریال ۱ توسعه و احداث شهری و روستایی رامسر ۱-۱۵۱/۹۴ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله‌ای

نوبت دوم

شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارد اجرای طرح‌های توسعه و احداث شهری و روستایی شرح ذیل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد.

ردیف

شرح مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ پایه

میزان سپرده به ریال

۱

توسعه و احداث شهری و روستایی رامسر

۱-۱۵۱/۹۴

۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

توسعه و احداث شهری و روستایی کتالم

۲-۱۵۱/۹۴

۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

توسعه و احداث شهری و روستایی تنکابن

۳-۱۵۱/۹۴

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

توسعه و احداث شهری و روستایی خرم آباد و نشتارود

۴-۱۵۱/۹۴

۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

توسعه و احداث شهری و روستایی عباس آباد

۵-۱۵۱/۹۴

۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

توسعه و احداث شهری و روستایی سلمانشهر

۶-۱۵۱/۹۴

۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۷

توسعه و احداث شهری و روستایی مرزن آباد

۷-۱۵۱/۹۴

۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸

توسعه و احداث شهری و روستایی کلاردشت

۸-۱۵۱/۹۴

۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹

توسعه و احداث شهری و روستایی چالوس

۹-۱۵۱/۹۴

۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰

توسعه و احداث شهری و روستایی نوشهر و صلاح الدین کلا

۱۰-۱۵۱/۹۴

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱

توسعه و احداث شهری و روستایی رویان و چمستان

۱۱-۱۵۱/۹۴

۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲

توسعه و احداث شهری و روستایی کجور

۱۲-۱۵۱/۹۴

۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳

توسعه و احداث شهری و روستایی نور

۱۳-۱۵۱/۹۴

۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴

توسعه و احداث شهری و روستایی بلده

۱۴-۱۵۱/۹۴

۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵

توسعه و احداث شهری و روستایی سرخرود

۱۵-۱۵۱/۹۴

۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۶

توسعه و احداث شهری و روستایی محمودآباد

۱۶-۱۵۱/۹۴

۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

– زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه:

متقاضیان می‌توانند پس از واريز مبـلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به ازای خرید هر اسناد به حساب سپهر به شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانك صادرات شعبه مركزي 

نوشهر از روز پنج شنبه مورخ ۹۴٫۱۱٫۲۹ لغايت روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۴ به نشاني اينترنتي شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندرانwww.bargh-gmaz.ir

پایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.irو سایت توانیر www.tavanir.org.ir جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعـه نمایند.

زمان تحویل و بازگشایی اسناد

دریافت‌کنندگان اسناد مناقصه می‌بایست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مـورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ به نشانی نوشهر- بلوارشهيد خيريان-

بعد از ميدان وليعصر-نبش کوچه نيرو -طبقه چهارم دفتر حراست و امور محرمانه تحويل و رسيد دريافت دارند.

– زمان بازگشایي اسناد ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ در دفتر معاون محترم مالي پشتيباني واقع درطبقه دوم شركت توزيع غرب مازندران

مي‌باشد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به بصورت ذيل همراه با پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

الف ضمانت‌نامه بانكي قابل تمدید به مدت سه ماه

ب- اصل فيش واريز وجه به حساب۵۰/۱۶۷۲۰۴۰۵ نزد بانك ملت شعبه مركزي چالوس، کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری 

(چك بانكي یا چک تضمینی بعهده بانك، چك مسافرتي وچک شخصی قابل قبول نمي‌باشد.)

– هزينه آگهي برعهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

– اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت‌کننده مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت.

–  به پیشنهادهای فاقدسپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر ارایه شودمطلقاٌ ترتیب اثر داده نمی‌شود.

– فهرست بهای سال ۱۳۹۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ملاک عمل می‌باشد.

– حضور یک نفر از طرف مناقصه‌گران با ارائه معرفی‌نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می‌باشد.

– شرکت‌هایی مجاز به شرکت در مناقصه می‌باشند که اسامی آنان در فهرست بلند معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اعلام شده باشد.

–  تصوير مصدق گواهي رتبه‌بندي از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي الزامي مي‌باشد.

– مناقصه‌گر باید دارای ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد

-فهرست بهاء و کتابچه سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات شبکه جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و بنابراین میبایستی همراه با اسناد مناقصه ممهوربه

مهر و امضاء باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا در صورت كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با شماره تلفن۵۲۱۴۰۲۵۴-۰۱۱ امور تدارکات

تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق غرب استان مازندران