• 3676 مزایده - مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 تهران - اجاره گلخانه

  فراخوان مزایده‌عمومی

   مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گلخانه کانون فرهنگی تربیتی قدس واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمینرابا شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۲6 به اشخاص واجدشرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 12/09/1401 تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 19/09/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 12/09/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان بازدید از فضای مورد مزایده: 12/09/1401 لغایت 14/09/1401 از ساعت 09:00 تا ساعت 13:00

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 04/10/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 05/10/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

       

   

 • 3665 مزایده - مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 تهران - اجاره یکساله مغازه

  فراخوان مزایده‌عمومی

   

  مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 3 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت لباس‌فروشی فعالیت داردبا شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۲۵ به اشخاص واجدشرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روزشنبه مورخ 28/08/1401 تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 05/09/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. از ساعت 08:00 روزشنبه مورخ 28/08/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 16/09/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک موردنیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  متقاضیان محترم زمان بازدید از فضای مورد مزایده 29/08/1401 لغایت 30/08/1401 از ساعت 09:00 تا ساعت 13:00

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 20/09/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 21/09/1401 ساعت 08:30

   

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

       

   

 • 3663 مزایده - مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 تهران - اجاره یک‌ساله مغازه

  فراخوان مزایده‌عمومی

   

  مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 3 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت لباس‌فروشی فعالیت داردبا شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۲۵ به اشخاص واجدشرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روزشنبه مورخ 28/08/1401 تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 05/09/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. از ساعت 08:00 روزشنبه مورخ 28/08/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 16/09/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک موردنیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  متقاضیان محترم زمان بازدید از فضای مورد مزایده 29/08/1401 لغایت 30/08/1401 از ساعت 09:00 تا ساعت 13:00

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 20/09/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 21/09/1401 ساعت 08:30

   

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

       

   

 • 3635 مزایده - مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 - اجاره مغازه

   فراخوان مزایده‌عمومی

  مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 11 واقع درشهرک غرب، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش پیروزی جنوبی، جنب دبستان دخترانه شهید بهزادی که در حال حاضر به‌صورت سوپرمارکت فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰8 به اشخاص واجدشرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 23/07/1401 تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 30/07/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند؛ و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 23/07/1401 تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 11/08/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک موردنیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 15/08/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 16/08/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865-021 تماس حاصل نمایند.

   

   

 • 3635 مزایده - مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 - اجاره مغازه

  فراخوان مزایده‌عمومی تجدید شده

  پرورش شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 8 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت میوه‌فروشی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰9 به اشخاص واجدشرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید. شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 23/07/1401 تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 30/07/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند؛ و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 23/07/1401 تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 11/08/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 15/08/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 16/08/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 تماس حاصل نمایند.

   

 • 3633 مزایده - مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 شهر تهران - اجاره یکساله مغازه شماره 11

   

  فراخوان مزایده‌عمومی

  مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 11 واقع درشهرک غرب، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش پیروزی جنوبی، جنب دبستان دخترانه شهید بهزادی که در حال حاضر به‌صورت سوپرمارکت فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰8 به اشخاص واجدشرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 23/07/1401 تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 30/07/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند؛ و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 23/07/1401 تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 11/08/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک موردنیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 15/08/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 16/08/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865-021 تماس حاصل نمایند.

   

   

 • 3633 مزایده - مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 شهر تهران - اجاره یکساله مغازه

  فراخوان مزایده‌عمومی تجدید شده

  مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه 2 شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 8 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت میوه‌فروشی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰9 به اشخاص واجدشرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید. شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 23/07/1401 تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 30/07/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند؛ و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 23/07/1401 تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 11/08/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 15/08/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 16/08/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 تماس حاصل نمایند.

   

 • 3615 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران - فروش مغازه شماره 8 واقع در میدان صنعت

  فراخوان مزايده‌عمومي

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 8 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت میوه‌فروشی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰5 به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 30/06/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 13:00 روز سه‌شنبه مورخ 12/07/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 17/07/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 18/07/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

 • 3615 مناقصه - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران - فروش مغازه شماره 7 واقع در میدان صنعت

  فراخوان مزايده‌عمومي

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 7 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس رابا شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰6 به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 30/06/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 13:00 روز سه‌شنبه مورخ 12/07/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 17/07/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 18/07/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

   

 • 3615 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران - فروش مغازه شماره 6 واقع در میدان صنعت

  فراخوان مزايده‌عمومي

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 6 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس رابا شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰7 به اشخاص واجد شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 30/06/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 13:00 روز سه‌شنبه مورخ 12/07/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 17/07/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 18/07/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

   

 • 3613 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران - مغازه شماره 8 واقع در میدان صنعت

  فراخوان مزايده‌عمومي

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 8 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت میوه‌فروشی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰5 به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 30/06/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 13:00 روز سه‌شنبه مورخ 12/07/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 17/07/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 18/07/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

 • 3613 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران - فروش مغازه شماره 7 واقع در میدان صنعت

  فراخوان مزايده‌عمومي

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 7 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس رابا شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰6 به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 30/06/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 13:00 روز سه‌شنبه مورخ 12/07/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 17/07/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 18/07/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

   

 • 3613 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران - فروش مغازه شماره 6 واقع در میدان صنعت

  فراخوان مزايده‌عمومي

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 شهر تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره 6 واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس رابا شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰7 به اشخاص واجد شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 30/06/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 23/06/1401 تا ساعت 13:00 روز سه‌شنبه مورخ 12/07/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 17/07/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 18/07/1401 ساعت 08:30

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

   

 • 3583 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران - واگذاری مغازه شماره یک واقع در میدان صنعت

  فراخوان مزايده‌عمومي

   

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره یک واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت فروشگاه قنادی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰1 به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 22/05/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 06/06/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 ساعت 08:00

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

 • 3583 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران - واگذاری مغازه شماره دو واقع در میدان صنعت

  فراخوان مزايده‌عمومي

   

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره دو واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت فروشگاه کفش ورزشی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰۲ به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 22/05/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 06/06/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 ساعت 08:00

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

 • 3583 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران - واگذاری مغازه درمانگاه فرهنگیان منطقه 2

  فراخوان مزايده‌عمومي

   

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه درمانگاه فرهنگیان منطقه 2 واقع درانتهای خیابان جلال‌آل احمد، خیابان امیرکبیر جنوبی، خیابان هلال، داخل محوطه درمانگاه فرهنگیان که در حال حاضر به‌صورت فروشگاه عینک‌فروشی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰3 به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 22/05/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 06/06/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 ساعت 08:00

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

 • 3581 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران - اجاره یکساله مغازه شماره یک واقع در میدان صنعت

  فراخوان مزايده‌عمومي

   

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره یک واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت فروشگاه قنادی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰1 به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 22/05/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 06/06/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 ساعت 08:00

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

 • 3581 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران - واگذاری (اجاره) مغازه شماره دو واقع در میدان صنعت مغازه درمانگاه فرهنگیان منطقه 2

  فراخوان مزايده‌عمومي

   

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره دو واقع درمیدان صنعت، خیابان ایران‌زمین، جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به‌صورت فروشگاه کفش ورزشی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰۲ به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 22/05/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 06/06/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 ساعت 08:00

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

 • 3581 مزایده - مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران - واگذاری (اجاره) مغازه درمانگاه فرهنگیان منطقه 2

  فراخوان مزايده‌عمومي

   

  مدیریت آموزش ‌و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مغازه درمانگاه فرهنگیان منطقه 2 واقع درانتهای خیابان جلال‌آل احمد، خیابان امیرکبیر جنوبی، خیابان هلال، داخل محوطه درمانگاه فرهنگیان که در حال حاضر به‌صورت فروشگاه عینک‌فروشی فعالیت دارد با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰3 به اشخاص واجد‌شرایط حقیقی یا حقوقی به‌صورت اجاره یک‌ساله واگذار نماید.

  شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 22/05/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 15/05/1401 تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

  زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 06/06/1401 ساعت 08:30

  زمان اعلام برنده: روز دوشنبه مورخ 07/06/1401 ساعت 08:00

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.

   

   

   

 • 3497 مزایده - مدیریت آموزش‌ و پرورش منطقه 2 تهران - فروش اموال اسقاطی مازاد بر مصرف

   

  فراخوان مزايده‌عمومي فروش اموال اسقاطی

  مدیریت آموزش‌ و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد اموال اسقاطی مازاد بر مصرف را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir با شماره مزایده۱۰۰۱۰۰۴۹۲۵۰۰۰۰۰۱ به‌صورت الکترونیکی به فروش برساند.

  ·       شرکت‌کنندگان جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 27/01/1401 تا ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 31/01/1401 فرصت دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمراجعه نمایند.

  ·       متقاضیان محترم از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 27/01/1401 تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 21/02/1401 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی ثبت و بارگذاری نمایند.

  ·       زمان بازدید از اموال اسقاطی مورد مزایده 27/01/1401 لغایت 29/01/1401 از ساعت 09:00 تا ساعت 14:30

  ·       زمان گشایش: روز شنبه مورخ 24/02/1401 ساعت 08:30

  ·       زمان اعلام برنده: روز یکشنبه مورخ 25/02/1401 ساعت 08:00

  جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88484865 و 88486353 تماس حاصل نمایند.