• 3547 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق‌ری - خدمات بازسازی یاتاقان‌

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق‌ری در نظر دارد انجام خدمات بازسازی یاتاقانهای واحدهای تولید انرژی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  600.000.000

  ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

   

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‌شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز دوشنبه مورخ 30/03/1401 لغايت روز سه‌شنبه مورخ 07/04/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۵۲۶۴۰۰۰۰۰۹ از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين،شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن 6155221460 (داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3546 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق‌ری - انجام خدمات بازسازی یاتاقان‌ها

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق‌ری در نظر دارد انجام خدمات بازسازی یاتاقانهای واحدهای تولید انرژی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  600.000.000

  ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

   

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‌شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز دوشنبه مورخ 30/03/1401 لغايت روز سه‌شنبه مورخ 07/04/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۵۲۶۴۰۰۰۰۰۹ از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين،شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن 6155221460 (داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3532 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق‌ری - خدمات خرید با نظارت برساخت تعداد 82 عدد

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق‌ری در نظر دارد انجام خدمات خرید با نظارت برساخت تعداد 82 عدد پیچ و مهره کوپلینگ روتور توربین گازی میتسوبیشیMW701B خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  860.000.000 ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

   

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‌شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز دوشنبه مورخ 09/03/1401 لغايت روز یکشنبه مورخ 22/03/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000008 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق‌ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن 61 55221460 (داخلی 7523-7577) آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3530 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق‌ری - خرید با نظارت برساخت تعداد 82 عدد پیچ و مهره کوپلینگ

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق‌ری در نظر دارد انجام خدمات خرید با نظارت برساخت تعداد 82 عدد پیچ و مهره کوپلینگ روتور توربین گازی میتسوبیشیMW701B خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  860.000.000 ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

   

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‌شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز دوشنبه مورخ 09/03/1401 لغايت روز یکشنبه مورخ 22/03/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000008 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق‌ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن 61 55221460 (داخلی 7523-7577) آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3521 مناقصه - مدیریت برق ری - خدمات بازسازی یاتاقان های واحد تولید انرژی

   مناقصه - مدیریت برق ری - خدمات بازسازی یاتاقان های واحد تولید انرژی

 • 3519 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات بازسازی یاتاقان‌ها

  آگهی مناقصه‌عمومی (تجدید شده)

  شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات بازسازی یاتاقان‌های واحدهای تولید انرژی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالا و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  600.000.000

  ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی(به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

   

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‌شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز دوشنبه مورخ 26/02/1401 لغايت روز سه‌شنبه مورخ 03/03/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000007 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري،جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن 61 55221460 (داخلی 7523-7577) آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3517 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق‌ری - انجام خدمات تأمین نیروی انسانی بخش‌های خدمات، فنی، اداری

  آگهی مناقصه‌عمومی (تجدید شده)

  شرکت مدیریت تولید برق‌ری در نظر دارد انجام خدمات تأمین نیروی انسانی بخش‌های خدمات، فنی، اداری، روزمزد خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  5.580.000.000

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

   

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‌شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز سه‌شنبه مورخ 20/02/1401 لغايت روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 با به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۵۲۶۴۰۰۰۰۰۶ از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن 6155221460 (داخلی 7523-7577) آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3514 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق‌ری - خدمات تأمین نیروی انسانی بخش‌های خدمات

  آگهی مناقصه‌عمومی (تجدید شده)

  شرکت مدیریت تولید برق‌ری در نظر دارد انجام خدمات تأمین نیروی انسانی بخش‌های خدمات، فنی، اداری، روزمزد خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  5.580.000.000

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

   

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد‌شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز سه‌شنبه مورخ 20/02/1401 لغايت روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 با به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۵۲۶۴۰۰۰۰۰۶ از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن 6155221460 (داخلی 7523-7577) آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3506 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات خرید

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات خرید با نظارت بر ساخت تعداد 82 عدد پیچ و مهره کوپلینگ روتور توربین گازی میتسوبیشیMW701B خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  860.000.000 ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز دوشنبه مورخ 05/02/1401 لغايت روز یکشنبه مورخ 18/02/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000005 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن: 61 55221460 (داخلی 7523-7577) آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3505 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات خرید

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات خرید با نظارت بر ساخت تعداد 82 عدد پیچ و مهره کوپلینگ روتور توربین گازی میتسوبیشیMW701B خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  860.000.000 ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز دوشنبه مورخ 05/02/1401 لغايت روز یکشنبه مورخ 18/02/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000005 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن: 61 55221460 (داخلی 7523-7577) آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3503 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - خدمات بازسازی یاتاقان‌های واحدهای تولید انرژی

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات بازسازی یاتاقان‌های واحدهای تولید انرژی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  600.000.000

  ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز چهارشنبه مورخ 31/01/1401 لغايت شنبه مورخ 10/02/1401 با به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000004 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن: 61 55221460(داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3501 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات بازسازی یاتاقان‌های واحدهای تولید انرژی

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات بازسازی یاتاقان‌های واحدهای تولید انرژی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  600.000.000

  ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز چهارشنبه مورخ 31/01/1401 لغايت شنبه مورخ 10/02/1401 با به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000004 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن: 61 55221460(داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3500 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق‌ری - انجام خدمات تأمین نیروی انسانی بخش‌های خدمات

  آگهی مناقصه عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق‌ری در نظر دارد انجام خدمات تأمین نیروی انسانی بخش‌های خدمات، فنی، اداری روزمزد خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  5.580.000.000

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز یکشنبه مورخ 28/01/1401 لغايت روز سه‌شنبه مورخ 06/02/1401 با به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000003 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن 6155221460 (داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3499 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات سرويس اياب و ذهاب كاركنان

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام خدمات سرويس اياب و ذهاب كاركنان روز كار خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ريال)

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  760.000.000

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز شنبه مورخ 27/01/1401 لغايت یکشنبه مورخ 04/02/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000002 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 جهت خريد ودريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به : تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن: 61 55221460(داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3498 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق‌ری - تأمین نیروی انسانی بخش‌های خدمات، فنی، اداری

  آگهی مناقصه عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق‌ری در نظر دارد انجام خدمات تأمین نیروی انسانی بخش‌های خدمات، فنی، اداری روزمزد خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  5.580.000.000

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز یکشنبه مورخ 28/01/1401 لغايت روز سه‌شنبه مورخ 06/02/1401 با به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000003 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن 6155221460 (داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3497 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات سرويس اياب و ذهاب كاركنان

  آگهی مناقصه‌عمومی

  شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات سرويس اياب و ذهاب كاركنان روز كار خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  760.000.000

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز شنبه مورخ 27/01/1401 لغايت یکشنبه مورخ 04/02/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000002 از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به : تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن: 61 55221460(داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3493 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - خريد گوشت قرمز مصرفي

  شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد خريد گوشت قرمز مصرفي (گوساله-گوسفندی) غذاخوري كاركنان (جهت یک‌سال به صورت ماهیانه) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ريال)

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  475.000.000

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

   

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز شنبه مورخ 20/01/1401 لغايت چهارشنبه مورخ 31/01/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000001 از آن سامانه دریافت نمایند و يا مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن: 61 55221460 (داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3491 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - خريد گوشت قرمز مصرفي

  شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خريد گوشت قرمز مصرفي (گوساله-گوسفندی) غذاخوري كاركنان (جهت یک‌سال به‌صورت ماهیانه) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  475.000.000

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت‌زمان مندرج در اسناد

   

  اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز شنبه مورخ 20/01/1401 لغايت روز چهارشنبه مورخ 31/01/1401 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2001095264000001 از آن سامانه دریافت نمایند و يا مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد با ارائه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به‌حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرشهر کد 817 جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي‌کيفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قديم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطين، شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری) مراجعه نمایند.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن: 61 55221460 (داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3458 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات مهندسی، طراحی، تأمین تجهیزات سیستم‌های کنترل

  شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام خدمات مهندسی، طراحی، تأمین تجهیزات سیستم‌های کنترل، برق، ابزاردقیق، الکتریک و ساختمانی، نصب، پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی، آموزش و سایر خدمات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  3.010.000.000 ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز دوشنبه مورخ 18/11/1400 لغايت پنج‌شنبه مورخ 28/11/1400 با به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www. .setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2000095264000004 از آن سامانه دریافت نمایند و يا مراجعه به آدرس سايت اينترنتيhttp://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد از سامانه مذکور اقدام نمایند.

  لازم به توضیح است فروش اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل فروش بوده و کلیه مدارک و پاکات (الف، ب و ج) نیز علاوه بر بارگذاری آن سامانه می‌بایست به صورت فیزیکی به امور بازرگانی و انبار این شرکت به نشانی: جاده قدیم قم،باقرشهر، انتهای بلوار فلسطین، شرکت مدیریت تولید برق ری، ارسال گردد.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

  تلفن: 61 55221460(داخلی 7523-7577)آماده پاسخ‌گويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 • 3456 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات مهندسی، طراحی، تأمین تجهیزات سیستم‌های کنترل

  شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات مهندسی، طراحی، تأمین تجهیزات سیستم‌های کنترل، برق، ابزار دقیق، الکتریک و ساختمانی، نصب، پیش ‌راه‌اندازی، راه‌اندازی، آموزش و سایر خدمات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

  ردیف

  محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

  نوع تضمین شرکت در مناقصه

  مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

  1

  استان تهران

  3.010.000.000 ريال

  ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

  مطابق با مدت زمان مندرج در اسناد

  اشخاص حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز دوشنبه مورخ 18/11/1400 لغايت روز پنج‌شنبه مورخ 28/11/1400 با به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 2000095264000004 از آن سامانه دریافت نمایند و يا مراجعه به آدرس سايت اينترنتي http://tender.tpph.ir و یاwww.iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رساني معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد از سامانه مذکور اقدام نمایند.

  لازم به توضیح است فروش اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل فروش بوده و کلیه مدارک و پاکات (الف، ب و ج) نیز علاوه بر بارگذاری آن سامانه می‌بایست به‌صورت فیزیکی به امور بازرگانی و انبار این شرکت به نشانی: جاده قدیم قم،باقرشهر، انتهای بلوار فلسطین، شرکت مدیریت تولید برق ری، ارسال گردد.

  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  تلفن: 6155221460 (داخلی 7523-7577) آماده پاسخگويي به سؤالات در ساعات اداري مي‌باشند.

  روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری