• 2886 مزایده - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - فروش ممبران و کاتریچ فیلترهای نخی مستعمل و ضایعاتی

  آگهی مزایده‌های عمومی شماره 05-98-525 و 06-98-525 و 07-98-525

  شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد فروش ممبران و کاتریچ فیلترهای نخی مستعمل و ضایعاتی مجتمع خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود از تاریخ درج این آگهی لغایت پنج روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به نشانی: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت2، شرکت فجر انرژی خلیج فارس، امور حقوقی و پیمان‌ها با در دست داشتن

  1-آکهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات هیأت مدیره برای اشخاص حقوقی 2-اصل شناسنامه و کارت ملی بانضمام کپی آن‌ها برای اشخاص حقیقی به امور حقوقی و پیمان‌ها شرکت فجر انرژی خلیج فارس به آدرس مذکور مراجعه نمایند. مزایده‌گران پس از رؤیت کالای مورد مزایده در صورت تمایل به شرکت در مزایده می‌بایست نسبت به ارایه اصل فیش پرداختی به مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب بانک ملت به شرح ذیل: شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR یا حساب 1261011484 با شناسه واریز 200008073191 نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند. ضمناً متقاضیان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: (52171918-061 و 52171919-061 و 52171395-061 و فکس مستقیم 52171394-061) تماس حاصل فرمایند. ضمناً آگهی فوق در سایت شرکت فجر انرژی خلیج فارسwww.fajrco.com   وwww.pgpic.com  قابل مشاهده خواهد بود.

  مزایده شماره 05-98-525 : فروش 434 عدد ممبران خیس (تر) مستعمل بلوکL به مبلغ تضمین 520.800.000 ریال

  مزایده شماره 06-98-525 : فروش 288 عدد ممبران خشک مستعمل بلوکL به مبلغ تضمین 288.000.000 ریال

  مزایده شماره 07-98-525 : فروش 8000 کیلوگرم کاتریج فیلتر نخی ضایعاتی و مستعمل واحد آب به مبلغ تضمین 6.400.000 ریال

 • 2888 مزایده - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - فروش ممبران و کاتریچ فیلترهای نخی مستعمل و ضایعاتی

  نوبت دوم

  آگهی مزایده‌های عمومی شماره 05-98-525 و 06-98-525 و 07-98-525

  شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد فروش ممبران و کاتریچ فیلترهای نخی مستعمل و ضایعاتی مجتمع خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود از تاریخ درج این آگهی لغایت پنج روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به نشانی: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت2، شرکت فجر انرژی خلیج فارس، امور حقوقی و پیمان‌ها با در دست داشتن

  1-آکهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات هیأت مدیره برای اشخاص حقوقی 2-اصل شناسنامه و کارت ملی بانضمام کپی آن‌ها برای اشخاص حقیقی به امور حقوقی و پیمان‌ها شرکت فجر انرژی خلیج فارس به آدرس مذکور مراجعه نمایند. مزایده‌گران پس از رؤیت کالای مورد مزایده در صورت تمایل به شرکت در مزایده می‌بایست نسبت به ارایه اصل فیش پرداختی به مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب بانک ملت به شرح ذیل: شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR یا حساب 1261011484 با شناسه واریز 200008073191 نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند. ضمناً متقاضیان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: (52171918-061 و 52171919-061 و 52171395-061 و فکس مستقیم 52171394-061) تماس حاصل فرمایند. ضمناً آگهی فوق در سایت شرکت فجر انرژی خلیج فارسwww.fajrco.com   وwww.pgpic.com  قابل مشاهده خواهد بود.

  مزایده شماره 05-98-525 : فروش 434 عدد ممبران خیس (تر) مستعمل بلوکL به مبلغ تضمین 520.800.000 ریال

  مزایده شماره 06-98-525 : فروش 288 عدد ممبران خشک مستعمل بلوکL به مبلغ تضمین 288.000.000 ریال

  مزایده شماره 07-98-525 : فروش 8000 کیلوگرم کاتریج فیلتر نخی ضایعاتی و مستعمل واحد آب به مبلغ تضمین 6.400.000 ریال

 • 2899 مزایده - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - ممبران و کاتریچ فیلترهای نخی مستعمل و ضایعاتی

  آگهی تجدید مزایده‌های عمومی شماره 05-98-525 و 06-98-525 و 07-98-525

  شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد ممبران و کاتریچ فیلترهای نخی مستعمل و ضایعاتی مجتمع خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود از تاریخ درج این آگهی لغایت پنج روز کاری جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به نشانی: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت2، شرکت فجر انرژی خلیج فارس، امور حقوقی و پیمان‌ها با در دست داشتن

  1-آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات هیأت مدیره برای اشخاص حقوقی 2-اصل شناسنامه و کارت ملی بانضمام کپی آن‌ها برای اشخاص حقیقی به امور حقوقی و پیمان‌ها شرکت فجر انرژی خلیج فارس به آدرس مذکور مراجعه نمایند. مزایده‌گران پس از رؤیت کالای مورد مزایده در صورت تمایل به شرکت در مزایده می‌بایست نسبت به ارایه اصل فیش پرداختی به مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب بانک ملت به شرح ذیل: شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR یا حساب 1261011484 با شناسه واریز 200008073191 نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند. ضمناً متقاضیان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: (52171918-061 و 52171919-061 و 52171395-061 و52171920-061 و فکس مستقیم 52171394-061) تماس حاصل فرمایند. ضمناً آگهی فوق در سایت شرکت فجر انرژی خلیج فارسwww.fajrco.com   وwww.pgpic.com  قابل مشاهده خواهد بود.

  مزایده شماره 05-98-525 : فروش 434 عدد ممبران خیس (تر) مستعمل بلوکL به مبلغ تضمین 520.800.000 ریال

  مزایده شماره 06-98-525 : فروش 288 عدد ممبران خشک مستعمل بلوکL به مبلغ تضمین 288.000.000 ریال

  مزایده شماره 07-98-525 : فروش 8000 کیلوگرم کاتریج فیلتر نخی ضایعاتی و مستعمل واحد آب به مبلغ تضمین 6.400.000 ریال

 • 2913 مناقصه - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - تأمین کالای های IT شامل UNITY 300 2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD RCK ، APPSYNC BASIC FOR UNITY 300=IC و...

  آگهی مناقصه عمومی

  شماره 38/98 (دو مرحله‌ای)

  شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد تأمین کالای ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید:

  اقلامIT در خواست خرید شماره 9820153

  تعداد

  SKU   

  لیست تجهیزات مورد نیاز جهت خرید

  ردیف

  1

  D31D24AF25

  UNITY 300 2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD RCK

  1

  1

  D3SP-S6X600-15K

  Unity Syspack 6*600gb 15K Sas 25*2.5

  2

  1

  D31DEMCCK25KIT

  Unity25 Drive DPE FLD INSTALL KIT

  3

  1

  D3SFP16F

  UNITY 4X16GB SFP FC CONNECTION

  4

  1

  458-001-847

  UNITY 300 BASE SOFTWARE=IC

  5

  1

  458-000-066

  VPLEX MIGRATION PRODUCT

  6

  1

  456-107-848

  VPLEX 180 DAY MIGRATION LIC=IC

  7

  1

  458-001-374

  RP BASIC FOR UNITY 300/300F=IC

  8

  1

  458-001-366

  RP VIRT APPL FOR UNITY 300/300F/350F=IB

  9

  1

  458-001-440

  RECOVERPOINT FOR VM STARTER PACKS

  10

  1

  456-107-803

  RP4VM ESSENTIAL SW FOR UNITY=IB

  11

  1

  458-001-425

  APPSYNC BASIC FOR UNITY 300=IC

  12

  1

  456-109-802

  APPSYNC BASIC FOR UNITY 300=IC

  13

  13

  D3-2S12FXL-1600

  UNITY 1.6 TB FLASH 25X2.5 DRIVE

  14

  2

  QK734A

  5METER OM4FIBER CHANNEL OPTIC CABLE LC/LC

  15

  محل تحویل: مجتمع فجر انرژی خلیج فارس واقع در سایت 2 و 4 منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

  مدت پیمان: 45 روز کاری می باشد.

  از کلیه شرکت‌هایی که واجد صلاحیت توان تهیه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ 80.000.000 (هشتاد میلیون) ریال را دارند دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به طور همزمان حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از درج آگهی به آدرس مشروح در ذیل مراجعه و یا در خواست ارسال از طریق آدرس الکترونیکی نمایند.

  1-  نامه اعلام آمادگی که آدرس پست الکترونیکی و شماره تماس مستقیم با شماره داخلی در آن قید شده باشد.

  2-  صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

  3-  آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت

  4-  فیش پرداختی به مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال جهت خرید اسناد مناقصه به حساب بانک ملت 1261011484 حساب شبا 84-14-0120-0000-0000-1261-0114IR همراه با شناسه واریز 200008072144 در مهلت قانونی می‌باشد.

  آدرس: امور حقوقی و پیمان‌های مجتمع پتروشیمی فجر به نشانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) کدپستی: 6357136345 شماره تلفن: 52171398-061 و تلفکس مستقیم: 52171394-061 و ضمناً آگهی فوق در سایت پتروشیمی فجرwww.fepg.ir وwww.pgpic.ir قابل مشاهده خواهد بود.

  آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصه:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارایه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 • 2919 مناقصه - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - اقلامIT

  آگهی مناقصه عمومی

  شماره 38/98 (دو مرحله‌ای)

  شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد تأمین کالای ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید:

  اقلامIT در خواست خرید شماره 9820153

  تعداد

  SKU   

  لیست تجهیزات مورد نیاز جهت خرید

  ردیف

  1

  D31D24AF25

  UNITY 300 2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD RCK

  1

  1

  D3SP-S6X600-15K

  Unity Syspack 6*600gb 15K Sas 25*2.5

  2

  1

  D31DEMCCK25KIT

  Unity25 Drive DPE FLD INSTALL KIT

  3

  1

  D3SFP16F

  UNITY 4X16GB SFP FC CONNECTION

  4

  1

  458-001-847

  UNITY 300 BASE SOFTWARE=IC

  5

  1

  458-000-066

  VPLEX MIGRATION PRODUCT

  6

  1

  456-107-848

  VPLEX 180 DAY MIGRATION LIC=IC

  7

  1

  458-001-374

  RP BASIC FOR UNITY 300/300F=IC

  8

  1

  458-001-366

  RP VIRT APPL FOR UNITY 300/300F/350F=IB

  9

  1

  458-001-440

  RECOVERPOINT FOR VM STARTER PACKS

  10

  1

  456-107-803

  RP4VM ESSENTIAL SW FOR UNITY=IB

  11

  1

  458-001-425

  APPSYNC BASIC FOR UNITY 300=IC

  12

  1

  456-109-802

  APPSYNC BASIC FOR UNITY 300=IC

  13

  13

  D3-2S12FXL-1600

  UNITY 1.6 TB FLASH 25X2.5 DRIVE

  14

  2

  QK734A

  5METER OM4FIBER CHANNEL OPTIC CABLE LC/LC

  15

  محل تحویل: مجتمع فجر انرژی خلیج فارس واقع در سایت 2 و 4 منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

  مدت پیمان: 45 روز کاری می باشد.

  از کلیه شرکت‌هایی که واجد صلاحیت توان تهیه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ 80.000.000 (هشتاد میلیون) ریال را دارند دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به طور همزمان حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از درج آگهی به آدرس مشروح در ذیل مراجعه و یا در خواست ارسال از طریق آدرس الکترونیکی نمایند.

  1-  نامه اعلام آمادگی که آدرس پست الکترونیکی و شماره تماس مستقیم با شماره داخلی در آن قید شده باشد.

  2-  صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

  3-  آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت

  4-  فیش پرداختی به مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال جهت خرید اسناد مناقصه به حساب بانک ملت 1261011484 حساب شبا 84-14-0120-0000-0000-1261-0114IR همراه با شناسه واریز 200008072144 در مهلت قانونی می‌باشد.

  آدرس: امور حقوقی و پیمان‌های مجتمع پتروشیمی فجر به نشانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) کدپستی: 6357136345 شماره تلفن: 52171398-061 و تلفکس مستقیم: 52171394-061 و ضمناً آگهی فوق در سایت پتروشیمی فجرwww.fepg.ir وwww.pgpic.ir قابل مشاهده خواهد بود.

  آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصه:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارایه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 • 2981 مناقصه -شرکت فجر انرژی خلیج فارس- عملیات ترمیم، بازسازی و آب بندی ولوپیت‌های

  آگهی فراخوان عمومی

  تجدید مناقصه (عمومی یک مرحله‌ای)

  شماره 41/98

   

  1-  موضوع مناقصه: عملیات ترمیم، بازسازی و آب بندی ولوپیت‌های شرکت فجر انرژی خلیج فارس

  2-  محل اجرا: مجتمع فجر انرژی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

  3-  مدت پیمان: یک/1 سال شمسی می‌باشد.

  4-  زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی

  5-  محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، امور حقوقی و پیمان‌های شرکت فجر انرژی خلیج فارس، تلفن: 52171398-061 و تلفکس مستقیم: 52171394-061

  6-  نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 500.000.000 (پانصد میلیون) ریال

  7-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

  8-  آگهی فوق در سایت‌هایwww.fepg.ir وwww.pgpic.ir قابل مشاهده می‌باشد.

  9-  مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  1-9- نامه اعلام آمادگی که آدرس پست الکترونیکی (Email) و شماره تماس مستقیم با شماره داخلی درآن قید شده باشد.

  2-9- صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

  3-9- آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء

  4-9- صلاحیت پیمانکاری

  5-9- صلاحیت ایمنی

  6-9- فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب بانک ملت 1261011484حساب شبا  IR14-0120-0000-0000-1261-0114-84همراه با شناسه واریز 300008072144

  آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

  روابط عمومی مجتمع فجر انرژی خلیج فارس

 • 3050 مناقصه - مجتمع فجر انرژی خلیج فارس - خدمات مهندسي(مشاوره) جهت مطالعات امكان سنجي و مفهومي طرح احداث آب شيرين كن

  آگهي فراخوان عمومی

  مناقصه (عمومی یک مرحله‌اي)

  شماره 02/99

   

  1-    موضوع مناقصه:خدمات مهندسي(مشاوره) جهت مطالعات امكان سنجي و مفهومي طرح احداث آب شيرين كن شرکت فجر انرژی خلیج فارسبه استناد شرح کار مندرج در اسناد مناقصه.

  2-   محل اجرا: مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی، بندرامام خميني (ره)؛

  3-   مدت پيمان: 8ماه شمسی می باشد؛

  4-   زمان دریافت اسناد: حداکثر هفت روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم؛

  5-   محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خميني (ره)، امور حقوقي و پيمان‌هاي شرکت فجر انرژی خلیج فارس، تلفن تماس: 52171397-061 و تلفكس مستقيم 52171394-061

  6-   نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ250.000.000(دویست وپنجاه میلیون)ریال؛

  7-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

  8-   آگهي فوق در وب سايت‌هایwww.fepg.ir وwww.pgpic.ir  قابل مشاهده می­باشد.

  9-    مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  9-1-       نامه اعلام آمادگی که در آن،نشانی رایانامه(Email)، شماره تماس مستقیم و شماره تلفن همراه (موبایل) قید شده باشد؛

  9-2-      صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص شده باشد؛

  9-3-     آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضا؛

  9-4-     صلاحیت مشاوره؛

  9-5-     صلاحیت ایمنی؛

  9-6-      فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال بانک ملت به حساب شماره  1261011484

  یا شماره شبا به شماره 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR همراه با شناسه واریز 200008072144

  آدرس رایانامه جهت ارسال مدارک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

   

  روابط عمومي شركت  فجر انرژی خلیج فارس

   

   

   

 • 3054 مناقصه - مجتمع فجر انرژی خلیج فارس - مطالعات امكان سنجي و مفهومي طرح احداث آب شيرين كن

  آگهي فراخوان عمومی

  مناقصه (عمومی یک مرحله‌اي)

  شماره 02/99

   

  1-    موضوع مناقصه:خدمات مهندسي(مشاوره) جهت مطالعات امكان سنجي و مفهومي طرح احداث آب شيرين كن شرکت فجر انرژی خلیج فارسبه استناد شرح کار مندرج در اسناد مناقصه.

  2-   محل اجرا: مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی، بندرامام خميني (ره)؛

  3-   مدت پيمان: 8ماه شمسی می باشد؛

  4-   زمان دریافت اسناد: حداکثر هفت روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم؛

  5-   محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خميني (ره)، امور حقوقي و پيمان‌هاي شرکت فجر انرژی خلیج فارس، تلفن تماس: 52171397-061 و تلفكس مستقيم 52171394-061

  6-   نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ250.000.000(دویست وپنجاه میلیون)ریال؛

  7-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

  8-   آگهي فوق در وب سايت‌هایwww.fepg.ir وwww.pgpic.ir  قابل مشاهده می­باشد.

  9-    مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  9-1-       نامه اعلام آمادگی که در آن،نشانی رایانامه(Email)، شماره تماس مستقیم و شماره تلفن همراه (موبایل) قید شده باشد؛

  9-2-      صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص شده باشد؛

  9-3-     آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضا؛

  9-4-     صلاحیت مشاوره؛

  9-5-     صلاحیت ایمنی؛

  9-6-      فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال بانک ملت به حساب شماره  1261011484

  یا شماره شبا به شماره 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR همراه با شناسه واریز 200008072144

  آدرس رایانامه جهت ارسال مدارک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

   

  روابط عمومي شركت  فجر انرژی خلیج فارس

   

   

   

 • 3086 مناقصه - شركت فجر انرژی خلیج فارس - خدمات مهندسی(مشاوره) جهت مطالعات امكان سنجی و مفهومی طرح احداث آب شیرین كن

  آگهي فراخوان عمومی(نوبت سوم)

  مناقصه (عمومی یک مرحله‌اي)

  شماره 02/99

   

  1-     موضوع مناقصه:خدمات مهندسي(مشاوره) جهت مطالعات امكان سنجي و مفهومي طرح احداث آب شيرين كن شرکت فجر انرژی خلیج فارس به استناد شرح کار مندرج در اسناد مناقصه.

  2-    محل اجرا: مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی، بندرامام خميني (ره)؛

  3-    مدت پيمان:8ماه شمسی می باشد؛

  4-    زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت سوم؛

  5-    محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خميني (ره)، امور حقوقي و پيمان‌هاي شرکت فجر انرژی خلیج فارس، تلفن تماس:  52171397-061 و تلفكس مستقيم  52171394-061

  6-    نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ250.000.000 (دویست وپنجاه میلیون)ریال؛

  7-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

  8-    آگهي فوق در وب سايت‌هایwww.fepg.ir وwww.pgpic.ir   قابل مشاهده می­باشد.

  9-     مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  9-1-        نامه اعلام آمادگی که در آن،نشانی رایانامه(Email)، شماره تماس مستقیم و شماره تلفن همراه (موبایل) قید شده باشد؛

  9-2-       صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت درآن مشخص شده باشد؛

  9-3-      آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء.

  9-4-      صلاحیت مشاوره.

  9-5-      صلاحیت ایمنی.

  9-6-       فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال بانک ملت به حساب شماره  1261011484

  یا شماره شبا به شماره 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR  همراه با شناسه واریز 200008072144

  آدرس رایانامه جهت ارسال مدارک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

   

  روابط عمومي شركت  فجر انرژی خلیج فارس

   

 • 3106 مناقصه - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - خرید 2 عدد بال ولو 20 اینچ

   

  آگهي مناقصه عمومی

  (عمومی دو مرحله‌اي)

  شماره 26/99

   شرکت فجر انرژی خلیج فارس

  موضوع مناقصه:به استناد شرح کار موجود در اسناد مناقصه عبارت است از خرید 2 عدد بال ولو 20 اینچ جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس به شماره درخواست 9900035 به شرح ذیل:

  1.BALL  VALVE 20 IN,SPILIT BODY, CLASS400, RF, BODY: A216 GR. WCB, BALL & STEM: SS416, SEAL: PTFE, FIRE SAFE, ANTISTATIC, GOSEALANT INJECTION DESIGN, BS 5451                  QTY2

  2.SEAL KIT(BODY CLISURE GASKET ANDO RING, SEATANDSTEM O RINGS)                                                                                                      QTY2

  1-     محل تحویل: شرکت فجر انرژی خلیج فارس، واقع در منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني (ره)

  2-    مدت پيمان: 6 ماه می‌باشد؛

  3-    زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم؛

  4-    محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خميني (ره)، امور حقوقي و پيمان‌هاي شرکت فجر انرژی خلیج فارس، تلفن تماس:  52171394-061 و تلفكس مستقيم  52171394-061

  5-    نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ630.000.000 (ششصد و سی میلیون)ریال؛

  6-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

  7-    آگهي فوق در وب سايت‌هایwww.fepg.ir وwww.pgpic.ir   قابل مشاهده می­باشد.

  8-     مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  8-1-       نامه اعلام آمادگی که آدرس پست الکترونیکی(Email) وشماره تماس مستقیم با شماره داخلی در آن قید شده باشد.

  8-2-      صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت درآن مشخص شده باشد؛

  8-3-     آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء.

  8-4-     فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال به حساب بانک ملت 1261011484 حساب شبا 84-0114-1261-0000-14-0120-0000IR همراه با شناسه واریز 2200008072144

  آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصه:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  9-ارایه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. تأمین کننده متعهد به تأمین و ساخت کالا از تولیدات داخلی می‌باشد.

   

   

  روابط عمومي شركت  فجر انرژی خلیج فارس

   

   

   

 • 3112 مناقصه - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - خرید 2 عدد بال ولو 20 اینچ

  آگهي مناقصه عمومی

  (عمومی دو مرحله‌اي)

  شماره 26/99

   شرکت فجر انرژی خلیج فارس

  موضوع مناقصه:به استناد شرح کار موجود در اسناد مناقصه عبارت است از خرید 2 عدد بال ولو 20 اینچ جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس به شماره درخواست 9900035 به شرح ذیل:

  1.BALL VALVE 20 IN,SPILIT BODY, CLASS400, RF, BODY: A216 GR. WCB, BALL & STEM: SS416, SEAL: PTFE, FIRE SAFE, ANTISTATIC, GOSEALANT INJECTION DESIGN, BS 5451                 QTY2

  2.SEAL KIT(BODY CLISURE GASKET ANDO RING, SEATANDSTEM O RINGS)                                                                                                     QTY2

  1-    محل تحویل: شرکت فجر انرژی خلیج فارس، واقع در منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني (ره)

  2-   مدت پيمان: 6 ماه می‌باشد؛

  3-   زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم؛

  4-   محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خميني (ره)، امور حقوقي و پيمان‌هاي شرکت فجر انرژی خلیج فارس، تلفن تماس: 52171394-061 و تلفكس مستقيم 52171394-061

  5-   نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ630.000.000(ششصد و سی میلیون)ریال؛

  6-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

  7-   آگهي فوق در وب سايت‌هایwww.fepg.ir وwww.pgpic.ir  قابل مشاهده می­باشد.

  8-    مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  8-1-      نامه اعلام آمادگی که آدرس پست الکترونیکی(Email) وشماره تماس مستقیم با شماره داخلی در آن قید شده باشد.

  8-2-     صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت درآن مشخص شده باشد؛

  8-3-    آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء.

  8-4-    فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال به حساب بانک ملت 1261011484 حساب شبا 84-0114-1261-0000-14-0120-0000IR همراه با شناسه واریز 2200008072144

  آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصه:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  9-ارایه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. تأمین کننده متعهد به تأمین و ساخت کالا از تولیدات داخلی می‌باشد.

   

   

  روابط عمومي شركت  فجر انرژی خلیج فارس

   

   

   

 • 3152 مناقصه - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - خرید 20.000 کیلوگرم EDTA-4Na

  آگهي مناقصه عمومی

  (عمومی دو مرحله‌اي)

  شماره 56/99

   شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد تأمین کالای ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

  موضوع مناقصه: به استناد شرح کار موجود در اسناد مناقصه عبارت است از خرید 20.000 کیلوگرمEDTA-4Na جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس به شماره درخواست 9848981

  شرح کالا

  مقدار و واحد کالا

  ردیف

  ETHYLENEDIAMINETERA ACETIK ACID TETRASODIUM SALT (EDTA TETRA SODIUM SALT), COMMERCIAL GRADE ASSAY MIN 86% (AS C10H12N2O8NA4) C10H12N2NA4O8.4H2O

  IN MOST ECONOMICAL PACK

  20.000 کیلوگرم

  1

   

  1-     محل تحویل: شرکت فجر انرژی خلیج فارس، واقع در سایت 2 و 4، منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني (ره)

  2-    مدت پيمان:3ماه می‌باشد

  3-    زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم؛

  4-    محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خميني (ره)، امور حقوقي و پيمان‌هاي شرکت فجر انرژی خلیج فارس، تلفن تماس:  52171395-061 وتلفكس مستقيم  52171394-061

  5-    نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ550.000.000 ریال

  6-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

  7-    آگهي فوق در وب سايت‌های www.fepg.ir و www.pgpic.ir   قابل مشاهده می­باشد.

  8-     مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  8-1-       نامه اعلام آمادگی که در آن، نشانی رایانامه(Email) وشماره تماس مستقیم و شماره همراه(موبایل)درآن قید شده باشد.

  8-2-      صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت درآن مشخص شده باشد؛

  8-3-     آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء.

  8-4-     فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال به حساب بانک ملت به شماره  1261011484 و یا شماره شبای بانکی14-0120-0000-0000-1261-0114-84 IRهمراه باشناسه واریز200008072144

  آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  9-ارایه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. تأمین کننده متعهد به تأمین و ساخت کالا از تولیدات داخلی می‌باشد.

   

   

  روابط عمومي شركت  فجرانرژی خلیج فارس

   

 • 3157 مناقصه - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - خرید 20.000 کیلوگرم EDTA-4Na

  آگهي مناقصه عمومی

  (عمومی دو مرحله‌اي)

  شماره 56/99

   شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد تأمین کالای ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

  موضوع مناقصه: به استناد شرح کار موجود در اسناد مناقصه عبارت است از خرید 20.000 کیلوگرمEDTA-4Na جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس به شماره درخواست 9848981

  شرح کالا

  مقدار و واحد کالا

  ردیف

  ETHYLENEDIAMINETERA ACETIK ACID TETRASODIUM SALT (EDTA TETRA SODIUM SALT), COMMERCIAL GRADE ASSAY MIN 86% (AS C10H12N2O8NA4) C10H12N2NA4O8.4H2O

  IN MOST ECONOMICAL PACK

  20.000 کیلوگرم

  1

   

  1-     محل تحویل: شرکت فجر انرژی خلیج فارس، واقع در سایت 2 و 4، منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني (ره)

  2-    مدت پيمان:3ماه می‌باشد

  3-    زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم؛

  4-    محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خميني (ره)، امور حقوقي و پيمان‌هاي شرکت فجر انرژی خلیج فارس، تلفن تماس:  52171395-061 وتلفكس مستقيم  52171394-061

  5-    نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ550.000.000 ریال

  6-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

  7-    آگهي فوق در وب سايت‌های www.fepg.ir و www.pgpic.ir   قابل مشاهده می­باشد.

  8-     مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  8-1-       نامه اعلام آمادگی که در آن، نشانی رایانامه(Email) وشماره تماس مستقیم و شماره همراه(موبایل)درآن قید شده باشد.

  8-2-      صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت درآن مشخص شده باشد؛

  8-3-     آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء.

  8-4-     فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال به حساب بانک ملت به شماره  1261011484 و یا شماره شبای بانکی14-0120-0000-0000-1261-0114-84 IRهمراه باشناسه واریز200008072144

  آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  9-ارایه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. تأمین کننده متعهد به تأمین و ساخت کالا از تولیدات داخلی می‌باشد.

   

   

  روابط عمومي شركت  فجرانرژی خلیج فارس

   

   

 • 3214 مناقصه - شرکت فجر انرژی خلیج فارس- تأمین لاینر GE F9

  تجدید آگهی مناقصه عمومی

  شماره 56/98(دومرحله‌ای)

  موضوع مناقصه: تأمین لاینرGE F9 واحد نیروگاه شرکت فجر انرژی خلیج فارس مطابق شرح کار مربوطه و به شماره درخواست: 9842011 به شرح ذیل:

  PARTS FOR ((GENERAL ELECTERIC)) GAS TURBINE, MODEL MS9001E, GROUP NO, TURB9EA308, REF GENERAL ELECTRIC CAP & LINER ARR, COMBUSTION, DRWG. NO. 355B6528,ART.NO. 355B6528G004

  QTY

  DESC

  ITEM

  12

  CAP & LINER ASSY, COMB, POS, 0001, MAIN PART NO: 117E3639G041

  1

  2

  CAP & LINER ASSY, COMB, POS, 0002, MAIN PART NO: 117E3639G042

  2

  1-محل تحویل: مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، سایت 4

  2-مدت پیمان: مدت قرارداد 12 ماه می باشد.

  3-زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی

  4-محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، سایت 2، شرکت فجر انرژی خلیج فارس، امور حقوقی و پیمان ها

  5-تلفن تماس: 52171395-061 و نمابر: 52171394-061

  6-نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 4.233.300.000ریال(چهارصد میلیارد و دویست و سی و سه میلیون و سیصد هزار ریال)

  7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

  8-آگهی فوق در پایگاه‌های اینترنتی به آدرسwww.fepg.ir وwww.pgpic.ir قابل مشاهده می باشد.

  9-مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  1-9-نامه اعلام آمادگی که در آن نشانی رایانامه (email)، شماره تماس مستقیم و شماره همراه (موبایل) قید شده باشد.

  2-9-صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

  3-9-آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء

  4-9-فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال بانک ملت به شماره حساب 1261011484 یا شماره شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR همراه با شناسه واریز 200008072144

  10-آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصهاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  11-ارایه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. تأمین کننده متعهد به تأمین و ساخت کالا از تولیدات داخلی می باشد.

 • 3270 مناقصه - شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس - خرید 70.000 کیلوگرم آنتی اسکالانت

   آگهی مناقصه عمومی

  شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس

  شماره 001/400(دومرحله‌ای)

   

  موضوع مناقصه: به استناد شرح کار موجود در اسناد مناقصه عبارت است از خرید 70.000 کیلوگرم آنتی اسکالانت برای شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس به شماره درخواست 9948900 به شرح ذیل:

  مقدار

  شرح کالا

  واحد کالا

  ردیف

  55000

  آنتی اسکالانتRO

  KG

  1

  15000

  آنتی اسکالانتRO REJECT

  KG

  2

   

  1-محل تحویل: مجتمع فجر انرژی خلیج‌فارس، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

  2-مدت پیمان: مدت قرارداد 3 ماه می‌باشد.

  3-زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم

  4-محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، سایت 2، شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، امور حقوقی و پیمان‌ها

  5-تلفن تماس: 52171401-061 و نمابر: 52171394-061

  6-نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 1.900.000.000 ریال

  7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

  8-آگهی فوق در پایگاه‌های اینترنتی به آدرس www.fepg.ir قابل‌مشاهده می‌باشد.

  9-مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  1-9-نامه اعلام آمادگی که در آن نشانی رایانامه (email)، شماره تماس مستقیم و شماره همراه (موبایل) قیدشده باشد.

  2-9-صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

  3-9-آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء

  4-9-فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار (500.000) ریال بانک ملت به شماره‌حساب 1261011484 یا شماره شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14 IR همراه با شناسه واریز 200008072144

  10-آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  11-ارائه سوابق و مدارک مزبور هیچ‌گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. تأمین‌کننده متعهد به تأمین و ساخت کالا از تولیدات داخلی می‌باشد.   

   
 • 3274 مناقصه - فجر انرژی خلیج فارس - آنتی اسکالانت RO

   آگهی مناقصه عمومی

  شماره 001/400(دومرحله‌ای)

  موضوع مناقصه: باستناد شرح کار موجود در اسناد مناقصه عبارت است از خرید 70.000 کیلوگرم آنتی اسکالانت برای شرکت فجرانرژی خلیج فارس به شماره درخواست 9948900 به شرح ذیل:

  مقدار

  شرح کالا

  واحد کالا

  ردیف

  55000

  آنتی اسکالانتRO

  KG

  1

  15000

  آنتس اسکالانتRO REJECT

  KG

  2

   

  1-محل تحویل: مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)

  2-مدت پیمان: مدت قرارداد 3 ماه می باشد.

  3-زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم

  4-محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، سایت 2، شرکت فجر انرژی خلیج فارس، امور حقوقی و پیمان ها

  5-تلفن تماس: 52171401-061 و نمابر: 52171394-061

  6-نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 1.900.000.000 ریال

  7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

  8-آگهی فوق در پایگاه‌های اینترنتی به آدرس www.fepg.ir قابل مشاهده می‌باشد.

  9-مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  1-9-نامه اعلام آمادگی که در آن نشانی رایانامه (email)، شماره تماس مستقیم و شماره همراه (موبایل) قید شده باشد.

  2-9-صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

  3-9-آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء

  4-9-فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار(500.000) ریال بانک ملت به شماره حساب 1261011484 یا شماره شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14 IR همراه با شناسه واریز 200008072144

  10-آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  11-ارایه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. تأمین کننده متعهد به تأمین و ساخت کالا از تولیدات داخلی می باشد.   

 • 3301 مناقصه - شركت فجر انرژی خلیج‌فارس - تأمين كالا

   

   

  آگهي تجدید مناقصه عمومی

  شماره 57/99 (یک مرحله‌اي)

  شركت فجر انرژی خلیج‌فارس در نظر دارد تأمين كالاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي یک مرحله‌اي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد:

  موضوع مناقصه: به استناد شرح كار موجود در اسناد مناقصه عبارت است از خرید پکینگ و قطره‌گیرهای کولینگ تاور ناحیه 1 و 2 شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس به شماره مناقصه 57/99 به شرح ذیل:

  شرح کالا

  مقدار کالا

  واحد کالا

  ردیف

  FILM TYPE PACKING

  DIMENSION:3660mm*300mm*300mm

   Material: UPVC, THK=500 MICRON

  ANTI UV, ANTI BACTERIAL,FIRE RETARDANT

  گام: 19 ميليمتر، محل نصب: ناحيه 2

  2055

  NO

  1

  ELIMINATOR WAVE TYPE

  DIMENSION: L=1800MM,t=1.5 mm

  Material: UPVC

  محل نصب: ناحيه 2

  6400

  NO

  2

  GRIPPER

  DIMENSION: 185*10*25

  MATERIAL: P.P

  محل نصب: ناحيه 2

  13000

  NO

  3

  FILM TYPE PACKING

  DIMENSION: 3750mm*600mm*600mm

   Material: UPVC, THK=500 MICRON

  ANTI UV, ANTI BACTERIAL,FIRE RETARDANT

  گام: 19 ميليمتر، محل نصب: ناحيه 1

  366

  NO

  4

  ELIMINATOR

  DIMENSION: 3750mm*600mm*300mm

   Material: UPVC, THK=500 MICRON

  ANTI UV, ANTI BACTERIAL,FIRE RETARDANT

  گام:26.5 ميليمتر، محل نصب: ناحيه 1

  180

  NO

  5

   محل تحویل:ناحیه 1 شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، واقع در منطقه ويژه اقتصادي، بندر امام خميني (ره).

  1-     مدت پيمان: مدت قرارداد 3 ماه می­باشد.

  2-     زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی

  3-     محل دریافت اسناد: منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خميني (ره)، سایت 2 شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، امور حقوقي و پيمان‌ها

  4-     تلفن تماس: 52171401-061 و نمابر: 52171394-061

  5-     نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 2.022.450.000 ریال (دو میلیارد و بیست و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال)

  6-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

  7-     آگهي فوق در پایگاه اینترنتی به آدرسwww.fepg.ir قابل‌مشاهده می‌باشد.

  7-1-  مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  7-2-  نامه اعلام آمادگی که در آن، نشانی رایانامه(Email)، شماره تماس مستقیم و شماره همراه (موبایل) قیدشده باشد.

  7-3-  صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

  7-4-  آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء

  7-5-  فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ پانصد هزار (500.000) ریال بانک ملت به شماره‌حساب 1261011484 یا شماره شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR همراه با شناسه واریز 200008072144

  7-6-  آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصهاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  8-      ارائه سوابق و مدارك مزبور هیچ‌گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. تأمین‌کننده متعهد به تأمين و ساخت كالا از توليدات داخلي مي‌باشد.

   

   

   روابط عمومي شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس

   

   

   

 • 3323 مناقصه - شركت فجر انرژی خلیج‌فارس - عملیات اجرای شمع بتنی درجاریز و فوندانسیون به همراه نصب 4 عدد دستگاه تصفیه گاز


  آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  شماره 64/99

   

  شركت فجر انرژی خلیج‌فارس در نظر دارد عملیات ذيل را از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد شرايط واگذار نمايد:

  1-     موضوع مناقصه: عملیات اجرای شمع بتنی درجاریز و فوندانسیون به همراه نصب 4 عدد دستگاه تصفیه گاز(GAS SCRUBBER) با اجرای انشعاب گرم(HOT TAP) و لوله‌کشی در ایستگاه گاز واحد تصفیه پساب 1

  2-     محل اجرای عملیات: شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام خميني (ره).

  3-     مدت پيمان: مدت قرارداد هشت/8 ماه شمسی می­باشد.

  4-     زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم.

  5-     محل دریافت اسناد: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، اداره امور حقوقي و پيمان‌ها.

  6-      تلفن تماس: 52171398-061 و 52171920-061 و تلفكس: 52171394-061

  7-     نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 2.000.000.000 ریال (دو میلیارد ریال)

  8-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

  9-     آگهي فوق در وب‌سایتwww.fepg.ir قابل مشاهده می­باشد.

  10-  مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  10-1-     نامه اعلام آمادگی که در آن، نشانی رایانامه(Email)، شماره تماس مستقیم و شماره همراه (موبایل) قید شده باشد.

  10-2-      صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص شده باشد.

  10-3-     آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضا.

  10-4-     صلاحیت پیمانکاری

  10-5-     صلاحیت ایمنی

  10-6-     فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال بانک ملت به شماره‌حساب 1261011484

  یا شماره شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR همراه با شناسه واریز 200008072144

  آدرس: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2، كدپستي: 6357136345

  10-7-     آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصهاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  10-8-     ارائه سوابق و مدارك مزبور هیچ‌گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

   

   

   

   

   

                         روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس

 • 3326 مناقصه - شركت فجر انرژی خلیج فارس - عملیات اجرای شمع بتنی درجاریز و فوندانسیون به همراه نصب 4 عدد دستگاه تصفیه گاز


  آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  شماره 64/99

  شركت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد عملیات ذيل را از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد شرايط واگذار نمايد:

  1-     موضوع مناقصه: عملیات اجرای شمع بتنی درجاریز و فوندانسیون به همراه نصب 4 عدد دستگاه تصفیه گاز(GAS SCRUBBER) با اجرای انشعاب گرم(HOT TAP) و لوله کشی در ایستگاه گاز واحد تصفیه پساب 1

  2-     محل اجرای عملیات: شرکت فجر انرژی خلیج فارس واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی بندرامام خميني (ره).

  3-     مدت پيمان: مدت قرارداد هشت/8 ماه شمسی می­باشد.

  4-     زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم.

  5-     محل دریافت اسناد: بندرامام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس، اداره امور حقوقي و پيمان‌ها.

  6-      تلفن تماس: 52171398-061 و 52171920-061 و تلفكس: 52171394-061

  7-     نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 2.000.000.000 ریال (دو میلیارد ریال)

  8-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

  9-     آگهي فوق در وب سایتwww.fepg.ir قابل مشاهده می­باشد.

  10-  مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  10-1-     نامه اعلام آمادگی که در آن، نشانی رایانامه(Email)، شماره تماس مستقیم و شماره همراه (موبایل) قید شده باشد.

  10-2-      صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص شده باشد.

  10-3-     آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضا.

  10-4-     صلاحیت پیمانکاری

  10-5-     صلاحیت ایمنی

  10-6-     فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال بانک ملت به شماره حساب 1261011484

  یا شماره شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR همراه با شناسه واریز 200008072144

  آدرس: بندرامام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2، كدپستي: 6357136345

  10-7-     آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصهاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  10-8-     ارائه سوابق و مدارك مزبور هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

   

   

   

   

   

                         روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

 • 3349 مناقصه - شركت فجر انرژی خلیج‌فارس - عملیات اجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه

   

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  شماره 13/400

   

  شركت فجر انرژی خلیج‌فارس در نظر دارد عملیات ذيل را، از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد شرايط واگذار نمايد:

  1-     موضوع مناقصه: عملیاتاجرای حفاظت ساحل و استحصال زمین طرح توسعه پست 400 کیلوولت شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس.

  2-     محل اجرای عملیات: شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی بندر امام خميني (ره).

  3-     مدت پيمان: مدت قرارداد هشت/8 ماه شمسی می­باشد.

  4-     زمان دریافت اسناد: حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی.

  5-     محل دریافت اسناد: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، اداره امور حقوقي و پيمان‌ها.

  6-      تلفن تماس: 52171398-061 و 52171920-061 و فكس: 52171394-061

  7-     نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 10.670.000.000 (ده میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون) ریال

  8-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

  9-     آگهي فوق در وب‌سایتwww.fepg.ir قابل مشاهده می­باشد.

  10-  مدارك لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

  10-1-     نامه اعلام آمادگی که در آن، نشانی رایانامه(Email)، شماره تماس مستقیم و شماره همراه (موبایل) قیدشده باشد.

  10-2-      صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص‌شده باشد.

  10-3-     آخرین تغییرات مربوط به هیأت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضا.

  10-4-     صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 4 رشته راه و ترابری).

  10-5-     صلاحیت ایمنی.

  10-6-     فیش واریزی در مهلت قانونی به مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال بانک ملت به شماره‌حساب 1261011484 یا شماره شبا 84-0114-1261-0000-0000-0120-14IR همراه با شناسه واریز 200008072144.

  آدرس: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2،

   كدپستي: 6357136345

  10-7-     آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصهاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  10-8-     ارائه سوابق و مدارك مزبور هيچ‌گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

   روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس