امروز 0
 • تاریخ : پنج شنبه - ۳۰ - شهریور - ۱۴۰۲
 • برابر با : Thursday - 21 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

  ۳۸۷۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب
  7 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۰/۱۴۰۲/م ۲ _ اولين نوبت تجديد شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش […]

  ۳۸۷۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۰/۱۴۰۲/م ۲ _ اولين نوبت تجديد شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش […]

  ۳۸۷۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – خريد (شامل: تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل) كليه لوازم نصب انشعاب
  5 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – خريد (شامل: تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل) كليه لوازم نصب انشعاب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱/۱۴۰۲/م ۲ (سومين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۸۷۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل) كليه لوازم نصب انشعاب آب و عمليات اجراي نصب
  4 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل) كليه لوازم نصب انشعاب آب و عمليات اجراي نصب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱/۱۴۰۲/م ۲ (سومين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۸۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت
  30 - مرداد - 1402

  ۳۸۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۱/ ۱۴۰۲ / م ۲ (اولين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۳۸۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – خرید ۴۰۰۰ دستگاه كنتور
  30 - مرداد - 1402

  ۳۸۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – خرید ۴۰۰۰ دستگاه كنتور

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره د ۱۲ / ۱۴۰۲ / م ۲ (اولين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران به‌عنوان دستگاه مناقصه‌گزار در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی نسبت به انتخاب تأمین‌کنندگان واجدشرایط جهت تأمین خريد و تحویل (بارگيري، حمل و تخلیه) ۴۸۵۰ دستگاه […]

  ۳۸۷۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت مسير لوله‌گذاری شبكه توزيع آب
  29 - مرداد - 1402

  ۳۸۷۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت مسير لوله‌گذاری شبكه توزيع آب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۱/ ۱۴۰۲ / م ۲ (اولين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۳۸۵۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت
  15 - مرداد - 1402

  ۳۸۵۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۱/ ۱۴۰۲ / م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۸۵۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات  اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب
  15 - مرداد - 1402

  ۳۸۵۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات  اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۰/ ۱۴۰۲ / م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  برو بالا