امروز 21
 • تاریخ : شنبه - ۳۰ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 20 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

  ۴۱۰۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تأمين ۱۸ دستگاه خودرو سواري پژو يا سمند مدل ۹۷
  12 - تیر - 1403

  ۴۱۰۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تأمين ۱۸ دستگاه خودرو سواري پژو يا سمند مدل ۹۷

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره م ۵/ ۱۴۰۳ / م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها از طريق درگاه سامانه […]

  ۴۰۷۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات قرائت كنتور و توزيع برگ تشخیص با اقطار مختلف
  30 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات قرائت كنتور و توزيع برگ تشخیص با اقطار مختلف

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره د ۴ /  ۱۴۰۳/ م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۴۰۷۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – انجام عمليات قرائت كنتور
  29 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – انجام عمليات قرائت كنتور

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره د ۴ /  ۱۴۰۳/ م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۴۰۴۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – فروش و اصلاح قرارداد انشعابات آب
  26 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – فروش و اصلاح قرارداد انشعابات آب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره د ۱/ ۱۴۰۳/ م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها از […]

  ۴۰۴۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – وصول مطالبات معوقه
  25 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – وصول مطالبات معوقه

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره د ۱/ ۱۴۰۳/ م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها از […]

  ۴۰۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – نظافت ساختمان‌ها و محوطه‌های شركت
  17 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – نظافت ساختمان‌ها و محوطه‌های شركت

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره م ۲۵ / ۱۴۰۲/ م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۴۰۰۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – نظافت ساختمان‌ها
  16 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – نظافت ساختمان‌ها

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره م ۲۵ / ۱۴۰۲/ م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۹۹۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تأمین و به‌کارگیری نيروي انساني
  6 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تأمین و به‌کارگیری نيروي انساني

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۲۳/۱۴۰۲/م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها از طريق درگاه سامانه […]

  ۳۹۹۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – انجام خدمات تخصصي بخش‌های مختلف شغلي
  6 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – انجام خدمات تخصصي بخش‌های مختلف شغلي

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره  ۲۴/۱۴۰۲/م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها از طريق درگاه سامانه […]

  ۳۹۹۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تأمین و به‌کارگیری نيروي انساني
  3 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تأمین و به‌کارگیری نيروي انساني

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۲۳/۱۴۰۲/م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها از طريق درگاه سامانه […]

  ۳۹۹۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – خدمات تخصصي بخش‌های مختلف شغلي
  3 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – خدمات تخصصي بخش‌های مختلف شغلي

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره  ۲۴/۱۴۰۲/م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها از طريق درگاه سامانه […]

  ۳۹۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – لوله‌گذاري آب در اقطار ۲۰۰ الي ۳۰۰ میلی‌متر
  4 - دی - 1402

  ۳۹۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – لوله‌گذاري آب در اقطار ۲۰۰ الي ۳۰۰ میلی‌متر

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۸/ ۱۴۰۲ / م ۲ (اولين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۳۹۷۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات لوله‌گذاري آب
  3 - دی - 1402

  ۳۹۷۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات لوله‌گذاري آب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۸/ ۱۴۰۲ / م ۲ (اولين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۳۹۶۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – خريد و تحویل (بارگيري، حمل و تخلیه) ۱۵۰۰ دستگاه كنتور 
  1 - دی - 1402

  ۳۹۶۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – خريد و تحویل (بارگيري، حمل و تخلیه) ۱۵۰۰ دستگاه كنتور 

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره د ۱۹ / ۱۴۰۲ / م ۲  شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران به‌عنوان دستگاه مناقصه‌گزار در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی نسبت به انتخاب تأمین‌کنندگان واجدشرایط جهت تأمین خريد و تحویل (بارگيري، حمل و تخلیه) ۷۲۰۰ دستگاه كنتور آب خانگي […]

  ۳۹۶۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – خريد و تحویل (بارگيري، حمل و تخلیه) ۱۵۰۰ دستگاه كنتور
  28 - آذر - 1402

  ۳۹۶۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – خريد و تحویل (بارگيري، حمل و تخلیه) ۱۵۰۰ دستگاه كنتور

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره د ۱۹ / ۱۴۰۲ / م ۲  شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران به‌عنوان دستگاه مناقصه‌گزار در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی نسبت به انتخاب تأمین‌کنندگان واجدشرایط جهت تأمین خريد و تحویل (بارگيري، حمل و تخلیه) ۷۲۰۰ دستگاه كنتور آب خانگي […]

  ۳۹۵۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات لوله‌گذاري آب در اقطار ۲۰۰ الي ۳۰۰ میلی‌متر
  7 - آذر - 1402

  ۳۹۵۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات لوله‌گذاري آب در اقطار ۲۰۰ الي ۳۰۰ میلی‌متر

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۸/ ۱۴۰۲ / م ۲  شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۹۵۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات لوله‌گذاري
  7 - آذر - 1402

  ۳۹۵۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات لوله‌گذاري

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۷/ ۱۴۰۲ / م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۹۴۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات لوله‌گذاری
  24 - آبان - 1402

  ۳۹۴۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات لوله‌گذاری

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۶/ ۱۴۰۲ / م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۹۳۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات لوله‌گذاری
  23 - آبان - 1402

  ۳۹۳۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات لوله‌گذاری

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۶/ ۱۴۰۲ / م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۹۱۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – خريد (شامل: تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل)
  24 - مهر - 1402

  ۳۹۱۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – خريد (شامل: تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل)

   آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱ / ۱۴۰۲ / م ۲ (چهارمين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۳۹۱۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – لوازم نصب انشعاب آب و عمليات اجراي نصب و تغییرات در انشعاب آب
  23 - مهر - 1402

  ۳۹۱۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – لوازم نصب انشعاب آب و عمليات اجراي نصب و تغییرات در انشعاب آب

   آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱ / ۱۴۰۲ / م ۲ (چهارمين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۳۸۷۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب
  7 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۰/۱۴۰۲/م ۲ _ اولين نوبت تجديد شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش […]

  ۳۸۷۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات اجرايي بخش‌هایی از شبكه توزيع آب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۰/۱۴۰۲/م ۲ _ اولين نوبت تجديد شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش […]

  ۳۸۷۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – خريد (شامل: تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل) كليه لوازم نصب انشعاب
  5 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – خريد (شامل: تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل) كليه لوازم نصب انشعاب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱/۱۴۰۲/م ۲ (سومين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۸۷۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل) كليه لوازم نصب انشعاب آب و عمليات اجراي نصب
  4 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – تهيه، بارگيري، حمل، تخليه و تحویل) كليه لوازم نصب انشعاب آب و عمليات اجراي نصب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱/۱۴۰۲/م ۲ (سومين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

  ۳۸۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت
  30 - مرداد - 1402

  ۳۸۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۱/ ۱۴۰۲ / م ۲ (اولين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۳۸۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – خرید ۴۰۰۰ دستگاه كنتور
  30 - مرداد - 1402

  ۳۸۷۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو – خرید ۴۰۰۰ دستگاه كنتور

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره د ۱۲ / ۱۴۰۲ / م ۲ (اولين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران به‌عنوان دستگاه مناقصه‌گزار در نظر دارد از طريق مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی نسبت به انتخاب تأمین‌کنندگان واجدشرایط جهت تأمین خريد و تحویل (بارگيري، حمل و تخلیه) ۴۸۵۰ دستگاه […]

  ۳۸۷۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت مسير لوله‌گذاری شبكه توزيع آب
  29 - مرداد - 1402

  ۳۸۷۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – عمليات خاكريزي نهايي و مرمت آسفالت مسير لوله‌گذاری شبكه توزيع آب

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ف ۱۱/ ۱۴۰۲ / م ۲ (اولين نوبت تجديد) شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  برو بالا