امروز 0
 • تاریخ : سه شنبه - ۱۱ - بهمن - ۱۴۰۱
 • برابر با : Tuesday - 31 - January - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

  ۳۷۲۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عملیات مربوط به نصب و تغییرات انشعابات آب مشترکین
  8 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عملیات مربوط به نصب و تغییرات انشعابات آب مشترکین

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومي با ارزیابی‌کیفی یک مرحله‌اي  ‌شماره ۳۲-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۶ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه […]

  ۳۷۲۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران – نگهداری و تعمیرات و تاسیسات
  8 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران – نگهداری و تعمیرات و تاسیسات

  مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران – نگهداری و تعمیرات و تاسیسات

  ۳۷۲۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – نصب و تغییرات انشعابات آب مشترکین
  4 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – نصب و تغییرات انشعابات آب مشترکین

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومي با ارزیابی‌کیفی یک مرحله‌اي  ‌شماره ۳۲-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۶ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه […]

  ۳۷۲۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – عملیات بهره‌برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات
  3 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – عملیات بهره‌برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی ‌شماره ۳۰-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۴ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه […]

  ۳۷۱۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – واگذاری کارهای مربوط به ارائه خدمات
  1 - بهمن - 1401

  ۳۷۱۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – واگذاری کارهای مربوط به ارائه خدمات

  فراخوان مناقصه‌عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی ‌شماره ۳۳-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۰ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات […]

  ۳۷۱۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث
  29 - دی - 1401

  ۳۷۱۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی ‌شماره ۳۱-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۵ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه […]

  ۳۷۱۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – عملیات بهره‌برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات
  29 - دی - 1401

  ۳۷۱۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – عملیات بهره‌برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی ‌شماره ۳۰-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۴ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه […]

  ۳۷۱۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – خدمات مربوط به نظافت و بهداشت
  27 - دی - 1401

  ۳۷۱۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – خدمات مربوط به نظافت و بهداشت

  فراخوان مناقصه‌عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی ‌شماره ۳۳-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۰ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات […]

  ۳۶۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عملیات مربوط به نصب و تغییرات انشعابات آب مشترکین
  29 - آذر - 1401

  ۳۶۹۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عملیات مربوط به نصب و تغییرات انشعابات آب مشترکین

  فراخوان مناقصه‌عمومي با ارزیابی‌کیفی یک مرحله‌اي  ‌شماره ۳۲-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۳ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات […]

  برو بالا