امروز 0
 • تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Tuesday - 23 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

  ۴۱۱۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خريد و تحويل ديوار پیش‌ساخته بتني
  19 - تیر - 1403

  ۴۱۱۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خريد و تحويل ديوار پیش‌ساخته بتني

  آگهي فراخوان تجدید اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۴-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۸ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۴۱۱۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خريد و تحويل ديوار پیش‌ساخته بتني
  18 - تیر - 1403

  ۴۱۱۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خريد و تحويل ديوار پیش‌ساخته بتني

  آگهي فراخوان تجدید اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۴-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۸ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری و انشعابات فاضلاب
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری و انشعابات فاضلاب

  آگهي فراخوان تجدید اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۵-۱۴۰۳                                              شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تجدید اول مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۷ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك.
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك.

  آگهي فراخوان تجديد اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۶-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۶ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۴۱۰۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – انجام خدمات انجام برونسپاري خدمات تخصصي
  11 - تیر - 1403

  ۴۱۰۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – انجام خدمات انجام برونسپاري خدمات تخصصي

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۱۱-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۴ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری و انشعابات فاضلاب
  11 - تیر - 1403

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری و انشعابات فاضلاب

  آگهي فراخوان تجدید اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۵-۱۴۰۳                                              شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تجدید اول مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۷ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  ۴۱۰۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات برونسپاري تخصصي  فني و بهره‌برداری
  11 - تیر - 1403

  ۴۱۰۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات برونسپاري تخصصي  فني و بهره‌برداری

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۱۲-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۵ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۱۰۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك.
  11 - تیر - 1403

  ۴۱۰۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك.

  آگهي فراخوان تجديد اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۶-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۶ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۴۱۰۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات انجام برونسپاري خدمات تخصصي امور مالي
  10 - تیر - 1403

  ۴۱۰۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات انجام برونسپاري خدمات تخصصي امور مالي

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۱۱-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۴ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۱۰۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – انجام خدمات برونسپاري تخصصي  فني و بهره‌برداری
  10 - تیر - 1403

  ۴۱۰۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – انجام خدمات برونسپاري تخصصي  فني و بهره‌برداری

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۱۲-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۵ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۱۰۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – انجام خدمات حمل‌ونقل به‌وسیله ۲۹ دستگاه خودرو.
  5 - تیر - 1403

  ۴۱۰۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – انجام خدمات حمل‌ونقل به‌وسیله ۲۹ دستگاه خودرو.

  آگهي فراخوان تجدید اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۲-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۳ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۴۰۹۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – انجام خدمات حمل‌ونقل
  2 - تیر - 1403

  ۴۰۹۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – انجام خدمات حمل‌ونقل

  آگهي فراخوان تجدید اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۲-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۳ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۴۰۹۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – احداث ساختمان نگهباني و اجراي محوطه
  28 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – احداث ساختمان نگهباني و اجراي محوطه

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۱۰-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۲ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از […]

  ۴۰۹۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عملیات بهره‌برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات
  26 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عملیات بهره‌برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات

   آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۸-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۰ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۰۹۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهره‌برداری و راهبردي، نگهداري و تعميرات
  26 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهره‌برداری و راهبردي، نگهداري و تعميرات

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۹-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۱ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۰۹۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – احداث ساختمان نگهباني و اجراي محوطه
  25 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – احداث ساختمان نگهباني و اجراي محوطه

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۱۰-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۲ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از […]

  ۴۰۹۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – بهره‌برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات
  22 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – بهره‌برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات

   آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۸-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۰ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۰۹۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – بهره‌برداری و راهبردي، نگهداري و تعميرات تأسیسات
  22 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – بهره‌برداری و راهبردي، نگهداري و تعميرات تأسیسات

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۹-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۱ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۰۸۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات قرائت كنتور در محدوده نواحي تحت پوشش
  19 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات قرائت كنتور در محدوده نواحي تحت پوشش

   فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۷-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت‌ها از […]

  ۴۰۸۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات قرائت كنتور
  15 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات قرائت كنتور

   فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۷-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت‌ها از […]

  ۴۰۸۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك
  13 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۶-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۸ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۰۸۳ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری
  13 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۳ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۵-۱۴۰۳                                              شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۰۸۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك
  8 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۶-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۸ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۰۸۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری
  8 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۵-۱۴۰۳                                              شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  ۴۰۸۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خرید و تحویل دیوار پیش‌ساخته بتنی
  8 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خرید و تحویل دیوار پیش‌ساخته بتنی

  فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی شماره ۴-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طريق […]

  ۴۰۷۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خرید و تحویل دیوار پیش‌ساخته بتنی
  5 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۷ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خرید و تحویل دیوار پیش‌ساخته بتنی

  فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی شماره ۴-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طريق […]

  ۴۰۷۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات مربوط به نظافت و بهداشت
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات مربوط به نظافت و بهداشت

  فراخوان تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۱-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۳ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از […]

  ۴۰۷۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات حمل‌ونقل به‌وسیله ۲۹ دستگاه خودرو
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات حمل‌ونقل به‌وسیله ۲۹ دستگاه خودرو

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۲-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۴ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها […]

  برو بالا