امروز 0
 • تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Tuesday - 23 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت عمران شهر جدید پردیس

  ۴۰۹۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی مربوط به باقی‌مانده پروژه‌های مسکن مهر فاز ۵
  28 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی مربوط به باقی‌مانده پروژه‌های مسکن مهر فاز ۵

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۶-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول تجدید اول آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۹۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – برق‌رسانی به تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲
  28 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – برق‌رسانی به تصفیه‌خانه فاضلاب شماره ۲

   شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند: موضوع: تجدید اول اجرای کارهای برق‌رسانی […]

  ۴۰۹۴ مناقصه – شرکت عمران شهرجدید پردیس – عملیات برق‌رسانی مسکن مهر فاز ۸
  28 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۴ مناقصه – شرکت عمران شهرجدید پردیس – عملیات برق‌رسانی مسکن مهر فاز ۸

  تجدید اول آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند: موضوع: تجدید […]

  ۴۰۹۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی
  26 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۶-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول تجدید اول آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۹۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه فاضلاب
  26 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه فاضلاب

   وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۷-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول تجدید اول آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۹۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی
  26 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۸-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول تجدید اول آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۷۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات برق‌رسانی مربوط به باقی‌مانده پروژه‌ها
  29 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات برق‌رسانی مربوط به باقی‌مانده پروژه‌ها

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۴-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول  آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد […]

  ۴۰۷۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی
  29 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۵-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد […]

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی مربوط به باقی‌مانده پروژه‌های مسکن مهر
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی مربوط به باقی‌مانده پروژه‌های مسکن مهر

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۴-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول  آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد […]

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه

  نوبت : اول آگهی فراخوان شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند: موضوع: […]

  ۴۰۷۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی
  25 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی

   وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، […]

  ۴۰۷۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی
  25 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی

  کد: ۲-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند: […]

  ۴۰۶۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات برق‌رسانی
  24 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات برق‌رسانی

   وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، […]

  ۴۰۶۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات برق‌رسانی
  24 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات برق‌رسانی

  شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۲-۴۰۳- ۲۰۰-ر نوبت : اول شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۶/۹۹۵ مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد […]

  ۴۰۴۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – اجرای طرح ارتقاء پایش
  18 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – اجرای طرح ارتقاء پایش

  تجدید آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۱ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، جهت اجرای طرح ارتقاء پایش تصویری فازهای ۴ الی ۶ شهر جدید پرند، حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدشرایط كه دارای پروانه خدمات رادیوی (fcp)، مجوز فعالیت […]

  ۴۰۱۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – طرح ارتقاء پایش تصویری
  30 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – طرح ارتقاء پایش تصویری

  آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۱۲ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، جهت اجرای طرح ارتقاء پایش تصویری فازهای ۴ الی ۶ شهر جدید پرند، حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدشرایط كه دارای پروانه خدمات رادیوی (fcp)، مجوز فعالیت خدمات […]

  ۴۰۱۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – تأمین خودرو
  27 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – تأمین خودرو

  تجدید آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۲-۱۱   شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، جهت تأمین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند، حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدشرایط كه توانایی اجرای کار را داشته و دارای صلاحیت (پروانه کسب) از اتحادیه […]

  ۴۰۱۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات تکمیلی مسجد
  25 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات تکمیلی مسجد

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۶-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۴/۹۸۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی
  24 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۴-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱۰ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۶/۹۷۲ مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ساخت و اجرای پل عابر پیاده فلزی
  24 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ساخت و اجرای پل عابر پیاده فلزی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۵-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۲/۹۷۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات تکمیلی مسجد
  24 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات تکمیلی مسجد

  وزارت راه و شهرسازی   شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۶-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۴/۹۸۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – عملیات اجرایی خط‌کشی
  24 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – عملیات اجرایی خط‌کشی

   تجدید آگهی مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۱۱ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد عملیات اجرایی خط‌کشی طولی بلوارهای پرتردد شهید سلیمانی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و برخی از معابر فرعی فازهای طرح مسکن مهر که فاقد خط‌کشی بوده را حسب […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ترمیم دیوارها و جان‌پناه پرتگاهی
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ترمیم دیوارها و جان‌پناه پرتگاهی

   وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۰-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۱/۹۶۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربین‌ها
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربین‌ها

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۱-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه “ شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۰/۹۷۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۴-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱۰ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۶/۹۷۲ مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ساخت و اجرای پل عابر پیاده فلزی
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ساخت و اجرای پل عابر پیاده فلزی

  شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۵-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۲/۹۷۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل […]

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربین‌های مداربسته
  22 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربین‌های مداربسته

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردی کد: ۳۱-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه “ شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۰/۹۷۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ترمیم دیوارها و جان‌پناه پرتگاه
  22 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ترمیم دیوارها و جان‌پناه پرتگاه

   وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردی کد: ۳۰-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۱/۹۶۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  برو بالا