آگهی حراج

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی ازسوی شرکت ورشکسته بهدارو درمان پیام درنظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کامیونت فوتون به شرح کارشناسی متعلق به شرکت فوق الذکر ازطریق حراج و با شرایط ذیل در روز دوشنبه 5/9/97 ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه 7 اقدام نماید.

مشخصات مورد حراج

موضوع مورد حراج شامل یک دستگاه کامیونت مسقف فلزی فوتون تولید 2007 به شرح کارشناسی موتور خاموش و وضعیت فنی نامعلوم توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 250.000.000 ریال برآورد گردیده است .

شرایط شرکت در جلسه حراج :

1-فروش نقدی اسـت2- پیشنهادها بـاید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به حراج شرکت فوق‌الذکر و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکـت تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 5/9/97 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشـتی طبقه هفتم تسلیـم شود 3- کلیه هزینه‌های مربوط به معامله بالمناصفه به عهده طرفین و مراجعه به ادارات ذیربط جهت انتقال اسناد به عهده خریدار می‌باشد. 4- پیشنهاد دهندگان باید حداقل10% مبلغ پیشنهادی را نقداً فی‌المجلس و الباقی ثمن معامله را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پرداخت و نسبت به تحویل اموال مورد حراج اقدام نماید 5-به پیشنهادات مبهم مشروط و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد 6-اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پشنهادات مختار است.7-چنانچه خریدار به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر جبران خسارات وارده نسبت به فروش مجدد اموال مورد حراج اقدام خواهد شد . 8-داوطلبین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه نمایند. 

کرمانشاهی- مستشار قضایی شعبه اول و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد