آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران مطابق آیین‌نامه معاملات در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای استانداردسازی اتاق سرور شامل تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات به شماره (200975168000033) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و بازگشايي پاكت‌ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت‌نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 21/7/97 مي‌باشد.

بازه زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 21/7/97  تا ساعت 9 صبح روز شنبه تاريخ 28/7/97

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 9 صبح  روز شنبه تاریخ 12/8/97

زمان و مکان بازگشايي پاكت‌ها :  ساعت  9:30  صبح  روز شنبه  تاريخ 12/8/97 دفتر معاونت مهندسی و توسعه.

مبلغ و نوع تضمين شركت درمناقصه: مبلغ 280.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانكي يا چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضلاب استان مازندران يا واريزي نقدي به حساب جاري به شماره 0105974946003 نزد بانك ملي شعبه بلوار خزر شهر ساري بنام شركت آب و فاضلاب استان مازندران.

نشانی شرکت آب و فاضلاب: ساری-بلوار خزر- نبش کوچه شهید میوه چین-کدپستی: 4816819618

محل تامین اعتبار منابع داخلی اعتبارات ماده 11 شرکت آب و فاضلاب استان مازندران می‌باشد.

مدت انجام کار پنج ماه می‌باشد.

نحوه ارائه پاکت‌ها:

پاکت شماره یک حاوی اسناد ارزیابی کیفی: هم در سامانه بارگذاری شود و هم در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه گردد.

پاکت شماره دو:

 پاکت الف: هم در سامانه بارگذاری شود و هم در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه گردد.

پاکت ب-ارزیابی فنی : هم در سامانه بارگذاری شود و هم در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه گردد.

پاکت ج: فقط در سامانه بارگذاری شود.

تذکر:پاکات ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی در دو پاکت مجزا بسته بندی شود.

سایر شرایط:

 1-شرکت‌های دارای گواهینامه صلاحیت رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک در رسته انتقال اطلاعات رسته شبکه‌های داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی حداقل رتبه 7 را دارند مجاز به شرکت در این مناقصه می‌باشند.

 2-به پيشنهادات فاقد سپرده يا امضاء و پيشنهادات مشروط، مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، سپرده‌هاي مخدوش، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثرداده نخواهد شد.

3- مدت اعتبار پیشنهادها تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه می‌باشد. و این مدت برای سه ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

4-سايراطلاعات وجزئيات دراسناد مناقصه مندرج است. 

                                                                         روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مازندران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد