قابل حل بودن مشكلات با نگاه به داخل و همچنين حمايت از كالاي ايراني، تأكيداتي است كه عمل به آن باعث تحقق شعار امسال مي‌شود. ((مقام معظّم رهبري))

آگهی مناقصه عمومی دو  مرحله‌ای 97.33

( نوبت اول)

ü      دستگاه مناقصه‌گزار : شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران

ü      موضوع مناقصه : اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب اسلامشهر زون (E)

ü      مدت اجرای عملیات : 18ماه شمسی   

ü      محل اجرا:  اسلامشهر     

ü      محل تامین اعتبار : اعتبارات جاری شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران 

ü      مبلغ برآورد اولیه : 138،059،000،000 ( یکصد و سی و هشت میلیارد و پنجاه و نه میلیون ) ریال

ü      مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  :  4،261،180،000 ( چهار میلیارد و دویست و شصت و یک میلیون و یکصد و هشتاد هزار ) ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران

ü      مهلت دریافت اسناد: 20/ 08/ 97 الی  23/08/97

ü      مهلت ارائه پیشنهادات : 06/09/ 97  (تا ساعت 14 )

ü      تاریخ بازگشایی پاکات الف: 07/ 09/ 97 ساعت 14 عصر  (امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران )

ü      دستگاه نظارت : معاونت مهندسی و توسعه              

ü      محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران واقع درکیلو متر 22 جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی، روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی .

ü   هزینه خرید اسناد : 985،000 ( نهصد و هشتاد و پنج هزار) ریال می‌باشد که باید به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان واریز و فیش نقدی ارائه گردد

ü      هزینه درج آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می‌باشد .

ü   دارا بودن رتبه 4 آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانهhttp://sajar.mporg.ir  و همچنین گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می‌باشد.

ü      سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir

ü      سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : Swest.tpww.ir

ü      سایت سامانه کشوری : http://tender.bazresi.ir

ü      سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب جنوب غربي استان تهران (سهامي خاص)


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد