آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در نظر دارد به صورت مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پروژه‌های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد صلاحیت به انجام برساند تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضاء الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف

اداره منابع طبیعی

محل اجراء

پروژه

مدت (ماه)

مبلغ برآورد کارشناسی (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

رتبه مورد نیاز

1

گالیکش

اوغان

سازه سنگ و ملاتی

3

4.951.856.722

247.600.000

پایه 5 آب

2

گالیکش

اوغان

سازه های گابیونی

3

3.833.546.095

191.700.000

پایه 5 آب

3

گرگان

زیارت

سازه سنگ و ملات

3

6.609.851.408

331.000.000

پایه 5 آب

شرکت کنندگان باید صلاحیت رشته آب (حداقل پایه 5) را داشته باشند.  

تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد:‌ از ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 16/03/98

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 17 روز سه‌شنبه مورخ 21/03/98

آخرین مهلت دریافت، تکمیل و ارایه اسناد تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 22/03/98 و بازگشایی پیشنهادات 05/04/98 خواهد بود. 

انتشار نوبت اول:‌ 02/03/98

انتشار نوبت دوم: 04/03/98 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد