نام مناقصهگزار: ادارهكل راهداري و حملونقل جادهاي استان زنجان

نشاني: زنجان، بلوار شيخ اشراق، خیابان راهدار

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه(ریال)

مبلغ برآورد (ریال)

موضوع مناقصات

542.045.506

10.840.910.109

بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهآهن سال 1398 و با تعدیل

مناقصه اول (تجدید مناقصه): تکمیل دسترسیهای تقاطع جاده ماهنشان و آزادراه زنجان-تبریز

1.581.500.202

31.630.004.033

بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398 و با تعدیل

مناقصه دوم:عملیات لکهگیری و روکش مقطعی آسفالت راههای روستایی جنوب خدابنده
(حسین
آباد-شعبان و آغوزلو-حسام آباد)

1.775.316.918

35.506.338.347

بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398 و با تعدیل

مناقصه سوم:عملیات لکهگیری و روکش مقطعی آسفالت راههای روستایی شمال شهرستان خدابنده(زرند-آق بلاغ)

307.540.775

6.150.815.487

بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398 و با تعدیل

مناقصه چهارم:تکمیل روسازی بتنی عوارض آزادراه زنجان-تبریز

3.222.178.210

64.443.564.191

بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398 و با تعدیل

مناقصه پنجم:عملیات لکهگیری و روکش مقطعی آسفالت محور آزادراه زنجان-قزوین

(حدفاصل کیلومتر 30 تا 70)

صرفاَ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir

نحوه دریافت

از روز پنجشنبه مورخ 24/05/1398 لغایت روز پنجشنبه مورخ 31/05/1398

زمان دریافت

تا ساعت 12:00 ظهر روز سه شنبه مورخ 12/06/1398 (دبیرخانه اداره کل راهداری و حملو‌‌نقل جادهای استان زنجان)

مهلت و محل تحویل

گواهینامه احراز صلاحیت پیمانکاری و دارای اعتبار حداقل  رتبه 5 و بالاتر رشته راه‌‌ وترابری از سازمان مدیریت و برنامهریزی و همچنین گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون،کار و رفاهاجتماعی

صلاحیت و رتبه مورد نیاز

ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/06/1398 در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان

(دفتر معاونت راهداری)

زمان و محل گشایش پیشنهادات مناقصات

       

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد