آگهی تجدیدمزایده عمومی(نوبت اول)

شهرداری بروجرد درنظردارد‌ در‌ راستای اجرای بند‌4 مصوبه شماره132شورای اسلامی شهر بروجرد   نسبت به اجاره سالن‌های ورزشی کوثر، پیامبر اعظم و‌وحدت به بخش خصوصی اقدام نماید. بدین منظور متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده و ارایه پیشنهاد‌‌ به‌اداره امورقرارداد‌های شهرداری بروجرد مراجعه نمایند. بدیهی است شهرداری دررد وقبول پیشنهادات مختار بوده‌ و به پیشنهادات رسیده پس از مهلت مقرر‌‌ و یا مبهم ومخدوش و فاقد سپرده شرکت‌درمزایده ترتیب‌اثرداده نخواهد شد.همچنین هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.سایر جزییات و اطلاعات در اسناد مزایده قید گردیده است.

شهردار بروجرد

رحیم جافری


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد