مناقصه‌عمومی‌یک مرحله‌ای واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت معاونت بهداشت و واحد های تابعه دانشکده علوم پزشکی ساوه

دانشکده علوم پزشکی ساوه به شناسه‌ملی14006664651وکداقتصادی411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی‌یک‌مرحله‌ای  واگذاری‌بخشی از ‌‌امور خدمات و نظافت معاونت بهداشت‌و واحدهای‌تابعه‌دانشکده علوم پزشکی ساوه به شماره (۲۰۹۸۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۵)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز سه‌شنبه تاریخ  22/ 05/ 1398  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 15 روز  چهارشنبه تاریخ  30/ 05/  1398            

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 10 / 06/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ  11/06/ 1398سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی : ساوه ابتدای خیابان جمهوری

ميزان  سپرده شركت در مناقصه : مبلغ  294 /  982  / 387 ریال (سیصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و دویست و نود و چهار ریال ) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه  ويا واريز وجه نقد به شماره حساب 4101112936133738نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبا910100004101112936133738IR) به نام‌دانشکده علوم پزشکی ساوه: پاکت الف تا  پايان وقت اداري یکشنبه 10/ 06/1398به آدرس:   ابتدای  خیابان جمهوری  - ساختمان شماره یک  ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه تحويل اداره پشتیبانی وامور رفاهی تحویل  شود  -

 کد پستی:  3919676651وفایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود .

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی: 48501142-086تماس فکس: 42223488-086یا به سایت دانشکده

به نشانی  http://www.savehums.ac.irویا به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمایيداطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت‌در سامانه:مرکز تماس: 41934-021دفتر ثبت نام:88969737 و85193768


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد