آگهی نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

   نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی کارگاه خوزستان  ( جاده اهواز- خرمشهر، قبل از پادگان حمید، به سمت منطقه جفیر، روبروی روستای جفیر ثانی- کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون، شرکت فرادست انرژی فلات کد پستی 6445165129

موضوع: اجرای معماری ساختمان پست برق شماره سه

   زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

    متقاضیان می توانند حداکثر به مدت 3 روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 36751740-061 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

    هزینه خرید اسناد معادل 500.000 ریال است که می بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت بنام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

  محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت کنندگان می توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به مدیریت حقوقی و قرارداد های کارگاه (جفیر) تحویل نمایند.

      ارائه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

     سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

    هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد