آگهی مناقصه عام شماره 70/98س با موضوع خرید و تحویل تجهیزات سیستم OLAP

 

 شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد جهت خرید و تحویل تجهیزات سیستم OLAP از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله ای از شرکت های واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 20/09/98 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (به حروف: سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵ به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن به همراه پیشنهاد خود تا ساعت ۱6:00 روز شنبه مورخ 30/09/98 به نشانی یاد شده بالا تسلیم نمایند.

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 01/10/98 در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم، برج همراه خواهد بود

ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 840.000.000 ریال (به حروف: هشتصد و چهل میلیون ریال) می باشد که لازم است به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارایه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موارد بازرگانی با شماره تلفن: ۸۱۷۱۲۵۵4-۰۲۱ و موارد فنی 81713657-021 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است مناقصه گران برای یک نوبت بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی www.mci.ir/tamin مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد