بسمه تعالی

تجدید مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینادر نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ساخت 25000 کیلوگرم کاتالیست تصفیه هیدروژنی نفتا معادل کاتالیست HR-506  شرکت AXENS  فرانسه مورد  نیاز خود را، به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

1-   مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی  به نشانی مندرج در بند 5.

2-   آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف،ب،ج) ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه  به نشانی مندرج در بند 5.

3-   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.144.430.000 (دو میلیارد ویک صد وچهل وچهار میلیون وچهار صد وسی هزار) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

4-   زمان گشایش پاکت های مناقصه : با توجه به اینکه مناقصه دارای ارزیابی کیفی می باشد زمان گشایش پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران اطلاع رسانی خواهد شد.

5-   متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی  بوعلی سینا به نشانی: WWW.BSPC.IR   مراجعه نمایند.

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد