جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

بسمه تعالی

تجدید مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینادر نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ساخت 25000 کیلوگرم کاتالیست تصفیه هیدروژنی نفتا معادل کاتالیست HR-506  شرکت AXENS  فرانسه مورد  نیاز خود را، به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

1-   مهلت دریافت اسناد مناقصه: ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی  به نشانی مندرج در بند 5.

2-   آخرین مهلت تسلیم پاکت‌های مناقصه (الف،ب،ج) ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه  به نشانی مندرج در بند 5.

3-   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.144.430.000 (دو میلیارد ویک صد وچهل وچهار میلیون وچهار صد وسی هزار) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می‌باشد.

4-   زمان گشایش پاکت های مناقصه : با توجه به اینکه مناقصه دارای ارزیابی کیفی می باشد زمان گشایش پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران اطلاع رسانی خواهد شد.

5-   متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی  بوعلی سینا به نشانی: WWW.BSPC.IR   مراجعه نمایند.

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3165 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خریدP/F XOMOX XV VALVE

3160 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خریدP/F XOMOX XV VALVE

3149 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خرید سه عدد کنترل ولو مورد ن

3148 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خرید 500 (پانصد) تن Para-Diet

3145 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خرید 500 (پانصد) تن Para-Die

3143 مناقصه - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا - خرید سه عدد کنترل ولو مورد ن

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد