جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

مناقصه

تهیه قیر ، توزیع، پخش و اجرای عملیات آسفالت حفاظتی (میکرو سرفیسینگ)

مرحله اول (نوبت اول)

شهرداری شهرضا در نظر  دارد به استناد مصوبه هفتم از جلسه شماره 201 مورخ 09/07/98 شورای اسلامی شهر تهیه قیر، توزیع، پخش و اجرای عملیات آسفالت حفاظتی (میکرو سرفیسینگ)

ر ا از طریق مناقصه عمومی به افراد یا شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید.  

 

متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلی 241  مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می‌باشد.

*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 12/07/99، دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

 

*تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00روز یکشنبه مورخ 13/07/99 در محل شهرداری شهرضا (حضور متقاضیان بلامانع می‌باشد)

*به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 4.000.000.000(چهار میلیارد) ریال را ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده  3100000052002 بانک ملی در پاکت (الف) لاک و مهر شده تحویل نمایند.

* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می‌گردد.

* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 

 

حسین امیری: مدیر امور مالی                                           حبیب قاسمی : شهرداری شهرضا

 

اقدام کننده : امور قراردادها


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد