جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-9841215001-T17

RHD-9915004-T17

موضوع آگهی:

خرید کولر اسپیلیت و پنجره‌ای

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR  مراجعه نمایید.

روابط  عمومی و بین الملل

شرکت پالایش نفت بندر عباس