آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

·        مناقصه‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

·        موضوع :

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

215/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهرستان شوش فاز 1-2 ( تملک دارائی)

7.131.107.562

356.555.378

216/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهرستان شوش فاز 3-2 ( تملک دارائی)

6.542.571.720

327.128.586

217/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز 1-2 ( تملک دارائی)

6.890.20.427

344.512.021

218/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز 2-1 ( تملک دارائی)

7.258.477.943

362.933.898

219/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز 2-2 ( تملک دارائی)

7.913.821.524

395.691.076

220/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز 2-3 ( تملک دارائی)

7.718.001.197

385.900.059

 

·        مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ25/11/96 لغایت 30/11/96

·        تاریخ بازدید از محل پروژه: 2/12/96 لغایت 6/12/96

·        محل دریافت اسناد مناقصه:

·        الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202 اتاق بازرگانی و قراردادها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات 33334039-061

·         توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir ، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطلاع رسانی http:/iets.mporg.ir نیز قابل رویت می‌باشد.

·        تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه : پایان وقت اداری روز شنبه 12/12/96

·        محل تحویل پاکت‌های مناقصه : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- طبقه اول اتاق 107

·        تاریخ گشایش پاکت‌های مناقصه: روز دوشنبه مورخ 14/12/96 ساعت 14

·        مبلغ خرید اسناد مناقصه 300.000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز

·        پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

·        به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·        به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·        سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

انتشار نوبت اول: چهارشنبه 25/11/96

 

انتشار نوبت دوم: شنبه 28/11/96


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد