منظور از حداکثر 72 ساعت برای تغییر در اسناد مناقصه در آیین نامه مستند سازی چیست؟ تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر مقادیر موضوع مناقصه یا نشانی ها و مواعد مندرج در برنامه زمانی ، حداکثر تا 72 ساعت قبل از افتتاح پاکت های مناقصه مجاز است و چنان چه تغییری رخ دهد ، باید مستندسازی و با روشی قابل تصدیق برای همه مناقصه گران ارسال شود.

 پاسخ: با استفاده از زیر نویس‌های 397 و 398 کتاب مجموعه قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (ویرایش هشتم)

 اولاً تغییر در اسناد بنابر شق 2 بند ب ماده 24 قانون اگر «تغییرات زیادی ... باشد و موجب تغییر در ماهیت» گردد چون باعث تغییر در پیشنهاد‌ها (ایجاب‌ها) که باید «مشخص، کامل و قاطع» باشند، می‌گردد و استراتژی برگزاری مناقصه را که سنجش ایجاب‌های یکسان و فرم شده است را بر هم می‌زند از دلایل لغو مناقصه است و باید ضمن تعیین استراتژی جدید با اسناد نو برای سنجش ایجاب‌ها به برگزاری مناقصه جدید دست زد. بنابراین تغییر مندرج در بند پ ماده 17 نباید تاثیری در ماهیت مناقصه داشته باشد. از سویی ماهیت مناقصه با مواردی بروز پیدا می کند: 1- مالی که ناشی از مقدار یا کیفیت موضوع است (تا 25 درصد تغییر چون از شروط ضمن عقد قراردادهای عمومی است ایرادی وارد نخواهد کرد) 2-روش دعوت 3-مراحل بررسی 4-نصاب‌های قانونی 5-شروط قراردادی؛ که با تغییر هر کدام ماهیت مناقصه تغییر خواهد نمود.

 -ثانیاً در نگاه اول یعنی آخرین مهلت تغییر در اسناد برای مناقصه‌گزار تا 72 ساعت مانده به افتتاح پاکت‌ها است ولی از منظر دیگر یعنی «بعد از تغییرات باید 72 ساعت فاصله تا افتتاح رعایت شود» چون عبارت «افتتاح پاکت‌ها» آمده نه «اتمام مهلت تحویل پیشنهادها»!

 از سویی این تغییرات اصولاً به مرحله بعد از اتمام فراخوان باز می‌گردد زیرا بر اساس بند ب ماده 20 آییننامه مستندسازی «هر گونه تغییر در مفاد فراخوان مناقصات، از جمله تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد، تنها از طریق انتشار فراخوان جدید مجاز است» از سویی مطابق بند ب ماده 24 همان آیین‌نامه «چنان‌چه ... تشریح برخی از ابهام‌های مربوط به مفاد اسناد مناقصه پس از توزیع تمام یا بخشی از اسناد، مستلزم تنظیم مستندهای جدید باشد، باید مدت تمدید در فرآیند اطلاع‌رسانی اعلام شود» لذا ممکن است تغییر در اسناد خصوصاً مواعد بناچار در زمانی کمتر از 72 ساعت مندرج رخ دهد که باید با توجه به تبصره همین بند و بند ب ماده 24 مدت را تمدید نمود پس منظر دوم که رعایت 72 ساعت برای افتتاح پاکت‌ها است باید رعایت گردد چه آنکه ممکن است تغییر در مواعد فقط مربوط به بازگشایی پاکت‌ها باشد لذا باید زمانی مناسب جهت حضور نماینده مناقصه‌گر در جلسات در نظر گرفته شود. در خصوص «ایام تعطیل پیش‌بینی نشده‌ در مواعد مناقصه» در بند ب تکلیف روش شده ولی در خصوص تغییر پیش‌بینی نشده‌ در مواعد مناقصه از جمله اتفاقات ناگهانی برای اعضای کمیسیون، باید قائل به توضیح ارایه شده باشیم. بنابراین باید بر اساس بند 7 راهنمای مناقصه با صدور الحاقیه‌ای به اطلاع مناقصه‌گران رسیده شود.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد