• 2440 مناقصه - شهرداری یاسوج - عملیات آسفالت معابر سطح شهر

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  شهرداری یاسوج در نظر دارد برابر ماده 5 آیین نامه‌های مالی شهرداری عملیات آسفالت معابر سطح شهر را با برآورد اولیه و نقشه و مشخصات فنی و شرایط مناقصه مشروحه ذیل به شرکت پیمانکار واجد شرایط که دارای رتبه راه باشند از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

  ردیف

  نام پروژه

  مبلغ برآورد اولیه به ریال

  نوع و مبلغ ضمانت‌نامه بانکی 5 %

  مدت اجرا

  1

  آسفالت معابر سطح شهر

  9.999.724.950

  499.986.248

  3 ماه

  1-مدت زمان دریافت اسناد از تاریخ 28/03/97 الی 09/04/97 به مدت 10 روزکاری

  2-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ 28/03/97 الی 09/04/97 به مدت 10 روز کاری

  3-محل تسلیم پیشنهادها: یاسوج بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری یاسوج، دبیرخانه شهرداری

  4-تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 10/04/1397 در محل سالن اجتماعات شهرداری می‌باشد.

  5-مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات 5 درصد رقم پیشنهادی و بصورت ضمانت‌نامه بانکی می‌باشد.

  6-سال فهرست بهاء براساس فهرست بهاء سال 1397 می‌باشد.

  7- تامین اعتبار پروژه از منابع داخلی می‌باشد.

  8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

  9-سایر شرایط به همراه اسناد تحویل خواهد شد.

  10- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به امور قراردادها مراجعه نماید.

  11- محل دریافت اسناد:‌ یاسوج- بلوار امام خمینی، شهرداری مرکزی، واحد امور قراردادها، تلفن 2231023 

  نستهن مقدم شهردار یاسوج

 • 2440 مناقصه - شهرداری یاسوج - واگذاری عملیات آسفالت معابر

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  شهرداری یاسوج در نظر دارد برابر ماده 5 آیین نامه‌های مالی شهرداری عملیات آسفالت معابر ادامه بلوار عدل به پل سوم و ورودی محله بلکو را با برآورد اولیه و نقشه و مشخصات فنی و شرایط مناقصه مشروحه ذیل به شرکت پیمانکار واجد شرایط که دارای رتبه راه باشند از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

  ردیف

  نام پروژه

  مبلغ برآورد اولیه به ریال

  نوع و مبلغ ضمانت‌نامه بانکی 5 %

  مدت اجرا

  1

  آسفالت معابر- ادامه بلوار عدل به پل سوم و ورودی محله بلکو

  9.900.890.226

  495.044.512

  3 ماه

  1-مدت زمان دریافت اسناد از تاریخ 28/03/97 الی 09/04/97 به مدت 10 روزکاری

  2-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ 28/03/97 الی 09/04/97 به مدت 10 روز کاری

  3-محل تسلیم پیشنهادها: یاسوج بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری یاسوج، دبیرخانه شهرداری

  4-تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 10/04/1397 در محل سالن اجتماعات شهرداری می‌باشد.

  5-مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات 5 درصد رقم پیشنهادی و بصورت ضمانت‌نامه بانکی می‌باشد.

  6-سال فهرست بهاء براساس فهرست بهاء سال 1397 می‌باشد.

  7- تامین اعتبار پروژه از منابع داخلی می‌باشد.

  8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

  9-سایر شرایط به همراه اسناد تحویل خواهد شد.

  10- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به امور قراردادها مراجعه نماید.

  11- محل دریافت اسناد:‌ یاسوج- بلوار امام خمینی، شهرداری مرکزی، واحد امور قراردادها، تلفن 2231023 

  نستهن مقدم شهردار یاسوج

 • 2446 مناقصه - شهرداری یاسوج - واگذاری مشاغل رانندگی

  آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  شهرداری یاسوج در نظر دارد به استناد ماده 5 آیین نامه‌ مالی معاملاتی و همچنین مستند به بند 2 مصوبه شماره 33 مورخ 12/12/1396 شورای اسلامی شهر امور خدمات خود را با مشاغل رانندگی، کارگر نظافتی، آبدارچی، تایپیست، مکانیک، آتش نشان، و کنترلچی، گشت سد معبر، اجرائیات را از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل می‌آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس یاسوج بلوار امام خمینی (ره) امور قراردادهای شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 23-07433231013 آماده پاسخگویی می‌باشد.

  مبلغ برآورد: 57.500.272.800 ریال

  مدت انجام کار: دوازده ماه شمسی از تاریخ 01/04/97 لغایت 31/03/98 می‌باشد.

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 2.817.720.000 ریال است که باید فقط به صورت ضمانت‌نامه بانکی در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم شود.

  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 12/04/97 می‌باشد.

  تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 13/04/97 می‌باشد.

  بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می‌باشد.

  سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. 

  نستهن مقدم شهردار یاسوج

 • 2446 مناقصه - شهرداری یاسوج - واگذاری مشاغل نگهبانی

  آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  شهرداری یاسوج در نظر دارد به استناد ماده 5 آیین نامه‌ مالی معاملاتی امور خدمات خود و همچنین مستند به بند 2 مصوبه شماره 33 مورخ 12/12/1396 شورای اسلامی شهر با مشاغل نگهبانی را از طریق مناقصه عمومی به صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای مجوز فعالیت حفاظتی و مراقبتی از نیروی انتظامی دعوت بعمل می‌آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس یاسوج امور قراردادهای شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 23-07433231013 آماده پاسخگویی می‌باشد.

  مبلغ برآورد: 26.500.722.000 ریال

  مدت انجام کار: دوازده ماه شمسی از تاریخ 01/04/97 لغایت 31/03/98 می‌باشد.

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 1.325.036.000 ریال است که باید فقط به صورت ضمانت‌نامه بانکی در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم شود.

  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 12/04/97 می‌باشد.

  تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 13/04/97 می‌باشد.

  بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می‌باشد.

  سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. 

  نستهن مقدم شهردار یاسوج