۳۷۰۶ مناقصه – شرکت توسعه املاح و انرژی امداد – انجام مطالعات ژئو تکنیک

مناقصه – شرکت توسعه املاح و انرژی امداد – انجام مطالعات ژئو تکنیک

مناقصه – شرکت توسعه املاح و انرژی امداد – انجام مطالعات ژئو تکنیک