۳۸۰۰ مناقصه – شهرداری ورزنه – امورات کلی فضای سبز شهر ورزنه

مناقصه‌عمومی مرحله اول – نوبت دوم شهرداری ورزنه در نظر دارد امورات کلی فضای سبز شهر ورزنه به شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۹۳۷۳۹۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به […]

مناقصه‌عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداری ورزنه در نظر دارد امورات کلی فضای سبز شهر ورزنه به شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۹۳۷۳۹۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

  • تاریخ انتشار فراخوان: مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۲
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۲
  • مهلت ارسال پیشنهادات: مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲
  • زمان گشایش پاکت‌ها: مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (نهصد میلیون ریال) فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۰۶۵۰۰۰۲ یا ضمانتنامه بانکی با سر رسید یک‌ماهه در وجه شهرداری ورزنه و بارگذاری در سامانه ستاد.
  • آدرس شهرداری: استان اصفهان، شهرستان ورزنه، میدان شهرداری،‌ شهرداری ورزنه

تلفن شهرداری ۴۶۴۸۲۲۲۰-۰۳۱

حامد اخگر شهردار ورزنه