۳۸۰۰ مزایده – شهرداری ورزنه – فروش یک پلاک مسکونی

مزایده عمومی مرحله اول – نوبت دوم شهرداری ورزنه در نظر دارد فروش یک پلاک مسکونی به شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۹۳۷۳۹۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس […]

مزایده عمومی مرحله اول نوبت دوم

شهرداری ورزنه در نظر دارد فروش یک پلاک مسکونی به شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۹۳۷۳۹۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

  • تاریخ انتشار فراخوان: مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۲
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۲
  • مهلت ارسال پیشنهادات: مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲
  • زمان گشایش پاکت‌ها: مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ ۳۶۵٫۸۰۷٫۰۰۰ ریال (سیصد و شصت و پنج میلیون و هشتصد و هفت هزار ریال) به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد.
  • آدرس شهرداری: استان اصفهان، شهرستان ورزنه، میدان شهرداری،‌ شهرداری ورزنه

تلفن شهرداری ۴۶۴۸۲۲۲۰-۰۳۱

حامد اخگر شهردار ورزنه