روزنامه مناقصه مزایده ۳۸۹۸ (۰۲٫۰۷٫۰۵)

👇🏻👇🏻 ۳۸۹۸

👇🏻👇🏻

۳۸۹۸