روزنامه مناقصه مزایده ۳۹۵۲ (۰۲٫۰۹٫۰۹)

👇🏻👇🏻 ۰۰۳۹۵۲

👇🏻👇🏻

۰۰۳۹۵۲