روزنامه مناقصه مزایده ۳۹۵۴ (۰۲٫۰۹٫۱۲)

👇🏻👇🏻 ۰۰۳۹۵۴

👇🏻👇🏻

۰۰۳۹۵۴