افزايش ۴ ميليارد تومانى بودجه وزارت نفت!

براساس ارقام ارايه شــده از ســوى دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ به نظر مى رســد وزارت نفت كم ترين تغيير را در رقم بودجه نسبت به سال گذشته داشته است. به گزارش ايسنا، با توجه به اين كه وزارت نفت بخش قابل توجهى از هزينه ها و درآمد هاى خود را از طريق شــركت […]

براساس ارقام ارايه شــده از ســوى دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ به نظر مى رســد وزارت نفت كم ترين تغيير را در رقم بودجه نسبت به سال گذشته داشته است. به گزارش ايسنا، با توجه به اين كه وزارت نفت بخش قابل توجهى از هزينه ها و درآمد هاى خود را از طريق شــركت هاى وابســته به خود پيگيرى كرده و حجم زيادى از آن در شــركت پخش و پالايش فرآورده هاى ســوختى ذخيره مى شود، اين وزارتخانه جزو ســازمان هايى اســت كه بودجه بســيار محدودى را در رديف دولتى از آن خود مى كند. از اين رو در لايحه بودجه امســال دولت پيشنهاد كرده بودجه وزارت نفت تنها ۱۶۸ ميليارد تومان باشد. رقمى كه به نسبت سال گذشته تغييرى بسيار محدود را نشان مى دهد، زيرا در بودجه سال ۱۳۹۴ نيز سهم وزارت نفــت از بودجه عمومــى ۱۶۴ ميليارد تومان بود تا تنها ۴ ميليــارد تومان افزايش بودجه در سال ۱۳۹۵ براى اين وزارتخانه تخمين زده شود. در چارچوب اين ارقام، پژوهشــگران صنعت نفت با ۹۰ ميليارد تومان، شركت مادر تخصصى ملى صنايع پتروشــيمى ۶۱ ميليارد تومان و شركت ملى گاز ايران ۱۷ ميليارد تومان بودجه خواهند داشــت. همچنين دانشــگاه صنعت نفت نيز در رديف جداگانه ۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان اعتبار خواهد داشت.