تغيير مالكيت ۳۴۲ ميليون اوراق بهادار در فرابورس ايران

    در جريــان معامــلات ديــروز افــزون بر ۳۴۲ ميليون اوراق بهادار در بــازار فرابورس ايران مورد معامله قرار گرفت. به گزارش مناقصه مزايده به نقل از روابط عمومى فرابورس ايران، بيش ترين حجم و ارزش معاملات اين روز در بازار سهام مربوط به داد و ستد ۸۶ ميليون سهم بيمه اتكايى امين به ارزش […]

 

 

در جريــان معامــلات ديــروز افــزون بر ۳۴۲ ميليون اوراق بهادار در بــازار فرابورس ايران مورد معامله قرار گرفت. به گزارش مناقصه مزايده به نقل از روابط عمومى فرابورس ايران، بيش ترين حجم و ارزش معاملات اين روز در بازار سهام مربوط به داد و ستد ۸۶ ميليون سهم بيمه اتكايى امين به ارزش ۱۵۶ ميليارد ريال بود. همچنين، بانــك دى، معادن مس تكنار و بيمه اتكايى اميــن بيش ترين افزايش قيمــت را تجربه كردند و بيش ترين افت قيمت نصيب نيرو سرمايه، توســعه و عمران كرمان، مرجان كار و پتروشيمى خراسان شد