هرگونه اتلاف قابل توجه آب(شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه)را به مرکز ارتباطات مردمی(122)اطلاع دهید.

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

شركت آب و فاضلاب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطلاعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای تشخیص صلاحیت شده شرکت مهندسی آبفای کشور و سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.

1-نام و نشانی مناقصه گزار: شركت آب و فاضلاب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی (4514978757)

2-عنوان و مشخصات كلي پروژه:

شماره مناقصه

نام و محل پروژه

برآورد اولیه

(ریال)

محل تامین اعتبار

رشته و

پایه مورد نیاز

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع

کار(ریال)

31-97

مدیریت و راهبري، نگهداری و

 بهره برداری صحیح از تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان

6.000.000.000

منابع جاری (داخلی) شرکت

دارا بودن صلاحیت حداقل پایه 2 بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه‌های فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به همراه حداقل رتبه 5 آب یا تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه

290.000.000

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه فوق از مورخه 22/07/97  لغایت  29 /07/97 در سایتهایhttp://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir  بصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه‌گر می‌بایست جهت شرکت در مناقصه، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید.

4-نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می‌بایست به یکی از صور درج شده در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.

5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می‌باشد.

6-سایتهای ثبت آگهی : http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir ,

7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 15:45 مورخه 12/08/97

8-مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر
کد پستی:4514978757

9-زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه در ساعت 11 مورخه 13/08/97 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

10-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11-به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-هزینه کلیه آگهی‌ها به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

دفتر ‌روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان زنجان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد