شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام خدمات فیلتر شویی خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

ردیف

محل انجام خدمات موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

نوع تضمین شرکت در مناقصه

مدت انجام موضوع مناقصه

1

استان تهران

200.000.000ريال

ضمانتنامه بانکی ويا فیش واریزی بانکی

12 ماه شمسی

 

 لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به انجام خدمات فوق می‌باشند دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی  روز یکشنبه مورخ 08/04/1399 لغایت شنبه مورخ  14/04/1399 با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس: تهران، شهرری، جاده قدیم قم، باقرشهر، انتهای بلوار فلسطین، شرکت مدیریت تولید برق ری (نیروگاه گازی)، امور بازرگانی وانبار (تلفن: 6-55221460 به داخلی 7577 ) ویا به سایت اینترنتی www.iets.mporg.ir  و http://tender.tpph.comبخش مناقصات مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا ساعت 09:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 24/04/1399 به نشاني مذکور در فوق تسليم  مناقصه‌گزار نمايند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد