آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

( یک مرحله‌اینوبت دوم)

1- دستگاه مناقصه‌گزار:شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

2-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات  قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها مشترکین

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 6/12/96 با معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین  مجتمع ادارات  خیابان دولت  شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزیتلفن: 36270015  021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت انجام خدمات پیمان : یک سال می‌باشد.

5-محل اعتبار: اعتبارات جاری (داخلی) شرکت

6--مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :به میزان 553.000.000 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 0108380974006 بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 20/12/96 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

8-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 21/12/96 در دفتر مرکزی شرکت خریدار به نشانی فوق‌الذکر.

9-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

10-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد : 700.000 ريال (هفتصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:

 http://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir) 

                                                              شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد