آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي به شماره 12-97

موضوع مناقصه: احداث 0.5 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي نفوذي ديرمولي، احداث 1.225 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي مسير پيروه موچش، احداث 4.706 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي ارتباطي فيدر اميرآباد و پنيران (جهت ايمان طيور) شهرستان كامياران به صورت كليد دردست (از محل طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين اعتبار مي‌گردد)

 مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

تاريخ خريد اسناد: 25/2/97 لغايت ساعت 19 روز شنبه مورخ 5/3/97

تاريخ تحويل و بارگذاري اسناد: حداكثر تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 20/3/97

تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب: ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 21/3/97

تاريخ بازگشايي پاكات ج: ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 23/3/97

نوع تضمين: صرفاً به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 2175094207009  نزد بانك ملي مركزي  بنام  تمركز وجوه سپرده شركت توزيع برق استان كردستان 

مبلغ تضمين:  107.000.000 ريال

محل خريد اسناد: شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir از تاريخ 25/2/97 لغايت ساعت 19 روز شنبه مورخ 5/3/97 قابل دانلود مي‌باشد.

محل تحويل پاكات الف: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري 

هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت توانير ( (WWW.tavanir.org.irشركت توزيع برق (www.kurdelectric.com) يا سايت پايگاه ملي مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 10-33283601 087 داخلي 2054 و 2055 تماس حاصل فرماييد. 

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد