آگهي مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

نوبت اول

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد

1- عمليات تكميلي احداث تقاطع غير همسطح سيمان واقع در بزرگراه امام رضا(ع) شماره  200974572000005

2- نصب و راه اندازي 14 دستگاه سامانه نظارت تصويري و عمليات برق رساني به سه سامانه نظارت تصويري آزاد راه تهران پرديس و تهران- ساوه) شماره 200974572000004

3- تثبيت و اجراي لايه‌هاي حفاظتي در راههاي روستايي شرق استان تهران ( پرديس شميرانات، دماوند و فيروز كوه شماره 200974572000006

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزايده از سایت : ساعت19روز چهارشنبه تاریخ  09/03/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت9 صبح روز يكشنبه تاریخ  20/03/1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت11 صبح روز يكشنبه تاریخ  20/03/1397

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091 داخلي 316

تلفن سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد