آگهي تجدید مناقصه شماره  04/97

سازمان: شركت حمل و نقل ريلي رجاء

موضوع مناقصه: تعمیرات مجموعه‌ها والمانهای ترمز واگنها

 محل انجام خدمات : كارگاه‌هاي تعميراتي كارفرما در تهران مي‌باشد.

محل دريافت اسناد و بازگشايي پيشنهادها: تهران- خيابان كريم‌خان زند- نبش سنائي- شركت حمل و نقل ريلي رجاء-  طبقه دوم- مديريت تداركات- اتاق 203- گروه تامين قطعات و قراردادهاي فني

مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت اداري روز یکشنبه 03/04/97

مهلت ارائه  پيشنهادات: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ  13/04/97

ساعت و روز قرائت پيشنهادات : ساعت 15:00 چهارشنبه مورخ  13/04/97

ميزان سپرده شـركت در مناقصه: مبلغ دو میلیارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال به صورت ضــــمانتنامه‌ بانكي يا يك‌ فقره‌ چك‌ تضميني‌ بانكي‌ در وجه شركت حمل و نقل ريلي رجاء

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: واريز مبلغ يكصد هزار ريال به حساب شماره 0108884965005 و کد شناسه 173400055 نزد بانك ملي ايران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شركت رجاء

 

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

شركت حمل ونقل ريلي رجاء


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد