آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای              

( نوبت دوم) - شماره (3/97)

1-نام دستگاه مناقصه‌گزار : شرکت آب و فاضلاب  شهرها و شهرکهای غرب تهران

2-موضوع مناقصهعملیات بازرسی، ویدئومتری، نگهداری و تعمیرات ، ویدئومتری و تهیه نقشه تعیین وضعیت انشعابات، خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب

3-محل انجام پروژه :  شهر قدس

4-مدت زمان انجام عملیات :24 ماه شمسی

5-مبلغ برآورد  : 9.709.950.000 ریال

6-محل تأمین اعتبارجاری

7-رتبه مورد نظر کارفرما: حداقل رتبه 4 بهره برداری و نگهداری شبکه‌های جمع آوری فاضلاب از شرکت مهندسی ابفای کشور

8-مبلغ و نوع تضمین فرایند ارجاع کار:511.300.000(پانصد و یازده میلیون و سیصد هزار) ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می‌باشد :

1)فیش واریزی به حساب شماره   1-60000000-4-117 بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای شهر ها و شهرکهای غرب تهران 2)ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آبفای  شهرها و شهرکهای غرب تهران 3)ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در وجه شرکت آبفای  شهرها و شهرکهای غرب تهران 4)  ارائه گواهی صادره از امور مالی دستگاه مناقصه‌گذار توسط متقاضی شرکت در مناقصه مبنی بر کسر مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار از مطالبات قطعی شده وی.5) چک بانکی تضمینی

ضمناً به پیشنهادهایی که فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9-مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: الف  معرفی‌نامه  مشتمل بر ذکر 1) شماره اقتصادی 2) شماره ثبت  3)کدپستی 10 رقمی  4) شماره نمابر  5)فیش بانکی به مبلغ 1.500.000(یک میلیون و پانصد هزار) ریال به حساب شماره 1-60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

10-مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 2/4/97 با مدارک مندرج در بند 9 به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران به نشانی کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج تهرانسرمرکزی انتهای خیابان شهید راسخ مهر مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

11-تاریخ و محل تحویل پیشنهادات : شرکت کنندگان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15 روز  شنبه مورخ 16/4/97 به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران، در قبال اخذ رسید تحویل نمایند .

12-تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی : جلسه کمیسیون مناقصه ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 17/4/97  در محل دفتر امور قراردادهای آبفای شهرها وشهرکهای غرب تهران به نشانی کیلومتر 7جاده مخصوص کرج ، تهرانسر مرکزی خیابان شهید علیرضا راسخ مهرخیابان یکم غربی ساختمان شماره سه، تشکیل خواهد شد.

13-به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده برنده می‌باشد . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

نشانی‌های سایت اینترنتی (http://tender.bazresi.ir) ,(http://tender.nww.co.ir),(http://iets.mporg.ir)

                                                                                                                  روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب  شهرها و شهرکهای غرب تهران                                                                                                


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد