آگهی های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده

همراهان گرامی روزنامه مناقصه مزایده ؛ از این پس فراخوان های چاپ شده در روزنامه مناقصه مزایده تحت عنوان آگهی های ویژه در لینک زیر قابل رویت می باشد.

ورود به فهرست آگهی های روزنامه مناقصه مزایده از تاریخ بیست و پنجم تیرماه ( از شماره 2465)

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شهرداری طالقان در نظر دارد به استناد بودجه مصوب شهرداری سال 97 پروژه‌های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و بشرح مشخصات و جزییات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

عنوان پروژه

مبلغ پروژه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

پایه مورد قبول

1-پیاده رو سازی و احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر

5.000.000.000

500.000.000

5 راه و ترابری

2-بهسازی و زیر سازی معابر شهری با آسفالت

15.000.000.000

1.500.000.000

5 راه و ترابری

شرایط:

1-داشتن (پایه 5 راه و ترابری برای پروژه 1 و 2) از معاونت محترم برنامه ریزی که ضمن شرکت در مناقصه ضمیمه اسناد خواهد گردید الزامیست. (اساسنامه شرکتها- صلاحیت پیمانکاری برای پیمانکاران- مانده ظرفیت- آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی).

2-شرکت کنندگان فقط می‌توانند با توجه به رشته مربوطه صلاحیت پیمانکاری و سقف مجاز کار خود، ارائه پیشنهاد نمایند.

3-مهلت دریافت اسناد پس از آگهی نوبت اول از مورخ 27/03/97 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 14/04/97 می‌باشد.

4-مهلت تحویل پیشنهادات پس از آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 24/04/97 آن روز می‌باشد.

5-تاریخ جلسه بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد قیمت پس از آخرین روز مهلت تحویل اسناد مناقصه می‌باشد که در روز دوشنبه مورخ 25/04/97 و در ساعت 30/14 بعد از ظهر آن روز کلیه پیشنهادات باز و قرائت خواهد شد.

6-شرکت کنندگان با در دست داشتن مدارک لازم جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.

7-پیشنهاددهندگان بایستی پس از دریافت اسناد؛ سپرده مندرج در جدول را به حساب شماره 0105713745005 بانک ملی شعبه شهر طالقان کد 2667 ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت (الف) مدارک شامل: کپی شناسنامه مدیرعامل و هیئت مدیره، رزومه کاری، کپی برابر اصل شده‌ی اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت اعلام شده در روزنامه رسمی و رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی متن مناقصه در پاکت (ب) و برگه پیشنهاد  قیمت پس از امضای مجاز و مهر صفحات بصورت جداگانه لاک و مهر شده در پاکت (ج) قرار داده پس از تحویل به واحد دبیرخانه شهرداری رسید دریافت دهند.

8-به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطلاع پیمانکار خواهد رسید.

10-شرکت کنندگان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری مراجعه و هم چنین از محل اجرای پروژه بازدید نمایند.

11- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

12-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات پیمانکاران ذیصلاح مختار می‌باشد.

13- شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست بابت دریافت هر یک از اسناد مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 0106440269008 شهرداری واریز نماید.

14- پرداخت‌های پیمان 20 درصد به صورت نقدی و 80 درصد به صورت تهاتر می‌باشد. 

علی قاسمپور - شهردار


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد